Jump to content

ꯕꯥꯡꯂꯥꯗꯦꯁ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯕꯥꯡꯂꯥꯗꯦꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ "ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁ" ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯈꯥ ꯊꯪꯕ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯢꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯸ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯢꯔꯤ ꯫

ꯕꯥꯡꯂꯥꯗꯦꯁ
Skyline of ꯕꯥꯡꯂꯥꯗꯦꯁ
Official seal of ꯕꯥꯡꯂꯥꯗꯦꯁ
Seal

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]