Jump to content

ꯕꯦꯡꯒꯂꯤ ꯃꯌꯦꯛ:খোলীফাপা

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
     


ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:কংলৈ খোয়ুম্সীং

খোরীফাব
খোরীফাবা অমদী লোয়ালাক্প অনী মুক্না সান্নব

খোলীফাপা (খোইলীফাপ) নৎত্রগা খোরীফাবা (খোইরীফাব) মৈতৈ লাইনীং অমদী মীতৈ মী লাই তীনগী ৱারীদা য়াওবা লাইনীংথৌ অমনী । মহাক্সী সলাইলেন্ সীতপ অমদী কোন্থৌচম্ তম্ফা লাইলেম্পীগী মপারীনী । মহাক্সী নম্বোল্গী ফোইচীং চীংদা মাগী তালোই চংনীং লৈমগা লৈমীন্নৈ হাইনা থাজনৈ ।[꯱]

ৱাপোক্লোন্[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

হৌরক্লোন্[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

তাইবং মপু খোরীফাবা অসী তাইবং মপু সলাইলেন্ (সোরারেন্ হাইনসু খংনব) অমসুং লাইরেম্বী কোন্থোজম্ তম্ফা লাইরেম্বীগী লাইগী ওইবা পুন্সীন্বগা লোইননা সরগতা পোক্খী। খোরীফাবানা থা অহুম্ সুরক্পা মতম্দা (নৎত্রগা চহী অহুম্) মহাক্কী মমা-মপা তোখাইনা লৈখী। মহাক্কী মমাবু সরগতা চংবদগী থাদোক্খী। অদুনা, অপীক্পা খোরীফাবাবু সরগকী মহারানী ১০০০না য়েংসীনখী। অদুবু মহাক্ মহাক্কী মমাগীদমক্ কপ্খী। সলাইলেন্না অঙাং অদুগী কপ্পা অদু কোক্হন্নবা হোৎনখী অদুবু মাই পাক্খীদে। মহাক্না মঙোন্দা সংগোম্ পীখী অদুবু মদুগী কান্নবা অমৎতা লৈখীদে। মহাক্না মহাক্কী অঙম্-অথৌসীং অমসুং প্রজাসীংবু কৌখী। মহাক্না মখোইদা মহাক্কী মচানুপাবু কপ্পা লেপ্হন্নবা হাইখী। লাই অমসুং লাইরেম্বী লীসীং কয়ানা হোৎনখী অদুবু মখোই পুম্নমক্না নুপামচা অদুগী কপ্পা অদু থীংবা ঙম্খীদে। অরোইবদা, চীংখেরেল্ অপম্বানা মহাক্কী লাইবক্ চাংয়েং তৌখী। মহাক্না অঙাং ওইরীবা লাইবু থাগৎপা ফোংদোক্তুনা ইসৈসীং সক্খী। খংহৌদনা, নুপামচা অদু কপ্পা লেপ্খী। মসীদা সালাইলেন্না মহাক্কী মচানুপাগী মমীং খোইরীফাবা হাইনা থোনখী।[꯱]

নোংমা, অংগৌপাল্বা য়াইবীরেল্ সীদাবানা উপাল্ অমগী মনাক্তা খোইরীফাবা কপ্পা থেংনখী। মহাক্না নুপামচা অদুবু মহাক্কী ময়ুম্দা পুরক্খী। মহাক্না মহাক্কী ইমুং মনুংদা নুপামচা অদু য়েংসীন্নবা হাইখী। সাগৈগী মীওইসীংনা অঙাং অদুবু মখোইগী মসাগী মচাগুম্না য়েংসীনখী। মখোইনা মহাক্পু পুথীবা হাইনা মীংথোনখী।[꯱]

নোংমা, খোইরীফাবানা নুপী খরনা মহাক্কী মরম্দা ৱারী সাবা তাখী। মখোইনা হাইখী, "য়েংঙু অঙাং অদু কয়াম্ নুংঙাইবগে! ঐখোইনা মহাক্পু য়াম্না নুংসীজৈ! মহাক্কী মমানা মহাক্পু ঐখোইনা মহাক্পু নুংসীবদগী কয়ারক্ নুংসীরম্গনী। অঙাং অদু মাংখীবা অদুদা মহাক্কী মমানা কয়া য়াম্না অৱাবা মায়োক্নখীবগে?" খোইরীফাবানা খুদক্তা মখোইদা মহাক্কী মমাগী মতাংদা হংখী। অদুবু মহাক্কী ৱাহংগী পাওখুম্ কনাগুম্বা অমৎতনা খংখীদে। অদুনা, মহাক্না মসামক্না মহাক্কী মমাবু থীনবা ৱারেপ্ লৌখী।[꯱]

তাইবং মপু খোরীফাবানা মহাক্কী মাংখ্রবা মমা কোন্থোজম্ তম্ফা লাইরেম্বীবু থীনবা অতীয়াদগী মালেম্দা লাক্খী। মহাক্ খোইরী কেথেল্গী মনাক্তা লৈবা মোইরাংদা লাক্খী। মহাক্ মফম্ অদুদা লৈরীঙৈদা নুমীৎ অদু হান্ননা তাখ্রে। করী তৌগদগে হাইবদু খংদনা মহাক্ কপ্পা হৌখী। তাইবং মপু থাংজীং অমসুং মহাক্কী লোইনবী কোইরেন্ লেইমা মহাক্কী মনাক্তা লাক্খী। মখোইনা নুপামচা অদুগী মসক্ অদুগী মতাংদা খংলক্খী। লাইগী ওইবা মতৈ-মনাও অদুনা খোইরীফাবাবু য়েংসীনখী।[꯱]

তাইবং মপু থাংজীংগী য়েংসীন্বীবগী মখাদা খোইরীফাবা চাওরক্খী। মহাক্না মরুপ্ কয়া সেম্খী। মহাক্ চহী মাপল্ সুরম্মী। মহাক্না মুক্না, লম্জেল্ অসীনচীংবা হৌখী। মহাক্ মতম্ পুম্নমক্তা অথোই-অহেন্ তান্নবা পুম্নমক্কী চেম্প্যন্ ওইখী। মসীনা মহাক্কী মরুপ্সীংনা মহাক্পু ইকাই খুম্নহনখী। অদুনা, মহাক্কী মরুপ্ অমনা মহাক্পু থাংজীংগী য়েংসীন্ মখাদা মহাক্ করম্না চাওরক্খীবগে হাইবগী মতাংদা হাইখী।[꯱]

খোরীফাবাদা হাইখী মদুদী মহাক্ অসী হেন্না নেম্বা লাই অমা ওইবনা মরম্ ওইদুনা মখোইনা মহাক্পু মখোইগা সান্নবা য়ারোই। খোরীফাবানা নুমীৎ কয়ানী নুংঙাইতবা ফাওখী। থাংজীংনা মদু খংলক্খী অমসুং মঙোন্দা হংখী। খোইরীফাবানা মহাক্পু থৌদোক্ অদু লীখী। অদুনা, থাংজীংনা খোইরীফাবাবু মখা তানা থেংথদনা মহাক্কী মমাগী মনাক্তা থাগদবনী হাইনা ৱারেপ্ লৌখী। মহাক্না খোইরীফাবাগী মরুপ্ ২৭ পুম্নমক্ কৌখী। মহাক্না মখোইদা রেসৎলীং অমসুং রেসা চেম্পীয়ন্সীপ্কীদমক্ খোইরীফাবাবু সীংননবা হাইখী। কনাগুম্বা অমৎতনা সীংনবা অদুগীদমক্ সেম্ সাখীদে। অদুদগী থাংজীংনা মখোইদা তগা ওফা ৱারা অমগী মতাংদা হংখী মদুদা মখোই পুম্নমক্ মাইকৈ অমদা পুন্না লেপ্কনী অমসুং অতোপ্পা মাইকৈ অমদা খোইরীফাবা মথন্তা লেপ্কনী। ফীভম্ অমা লৈরম্মী। করীগুম্বা মখোইনা মাইপাক্লবদী মখোইনা মাইপাক্পা ওইগনী। অদুবু করীগুম্বা খোইরীফাবানা মাইপাক্লবদী, মখোইনা খোইরীফাবাবু দোলাই অমদা পুদুনা হাওরোক্ কোন্থৌদা লৈবা মহাক্কী মমাগী মফম্দা থাগদবনী। মরুপ্ ২৭ অদুনা সীংনবা অদু য়াখী। অদুবু মখোই পুম্নমক্ খোইরীফাবাগী খুৎতা মাইথীবা পীখী।[꯱]

মথংগী নুমীৎতা, মরুপ্ ২৭ অদুনা খোইরীফাবাগা লোইননা দোলাই অমদা হাওরোক্ কোন্থৌগী মাইকৈদা খোংচৎ অদুগীদমক্ চৎখী। মখোই অসী মোইরাংদগী য়াম্না লাপ্না লাক্খীবনী। লম্বীদা মখোইনা ফজরবা মফম্ অমা থেংনখী। মখোইনা মতম্ খরগী ওইনা ফজরবা মফম্ অদুদা পোথানবা মখোই মসাবু লাক্সীন্বা ঙম্খীদে। মখোইনা য়াখীবা খোইরীফাবাদা হাইজখী। মখোইনা পোথাখীবা ফজরবা মফম্ অদু তুবুল্ হাইনা মীংথোনখী। মরুপ্ খরনা অতোপ্পা মফম্ অমদা পোথারীবা মরুপ্সীং অদু ঙাইদুনা লৈরম্মী। মখোইনা ঙাইরম্বা মফম্ অদু ংগাইখোং খুল্লেন্ হাইনা মীংথোনখী। মতম্ খরগী মতুংদা, খরা খরগী মতুংদা, মহাক্কী মরুপ্ পুম্নমক্না খোইরীফাবাবু মথন্তা থাদোক্খী। অদুনা, খোইরীফাবানা মহাক্কী খোংচৎ অদু মখা তানা মখা চৎথখী। লম্বীদা মহাক্ তুরেল্ অমা লান্থোক্খী। তুরেল্ অদুদা নুপী কয়ানা নেৎ সীজীন্নদুনা ঙা ফারম্মী। অয়ুক্তগী হৌনা মখোইনা ঙা অমৎতা ফাবা ঙম্খীদে। মহাক্পু নুপী অমনা তুরেল্ লান্থোক্পদা মতেং পাংখী।[꯱]

অরোইবদা, মহাক্ হাওরোক্ কোন্থোদা য়ৌখী। মফম্ অদুগী মীয়াম্না মহাক্পু উবদা য়াম্না অঙক্পা ফাওখী। মখোইনা মহাক্কী থীজীন্বগী মতাংদা তাখ্রে। অদুবু লাইরেম্বী তম্ফা মফম্ অদুদা লৈরম্দে। সালাইলেন্বু কীবনা মরম্ ওইদুনা খুংগংগী মীয়াম্না মহাক্পু অতোপ্পা মফম্ অমদা থাখী। মহাক্পু চীংসীংদা লৈবা কাবুই ত্রাইবসীংনা য়েংসীনখী। অদুনা, খোরীফাবানা মহাক্কী সগোল্ নগংগ্রুবীদা থৌদুনা মথংগী খোংচৎ অদুগীদমক্ চৎখী।[꯱]

চীংসীংদা লৈবা কবুই ত্রাইবসীংগী খুংগংদা য়ৌরক্পা মতম্দা মহাক্পু ত্রাইবসীংগী মীওইসীংনা থৱাই য়াওনা তরাম্না ওক্খী । অরোইবদা মহাক্না মহাক্কী মতম্ সাংনা লৈখীদ্রবা মমাগা উনখী। মহাক্না মহাক্পু ময়ুম্দা সরগতা হল্লক্নবা ৱাফম্ থম্খী। অদুবু মহাক্পু মহাক্কী মপুরোইবনা থাদোক্খীবনা মরম্ ওইদুনা মহাক্না য়াখীদে। অদুনা, মহাক্না য়াম্না নুংঙাইতনা মহাক্কী মমাবু থাদোক্খী।[꯱]

তাইবং মপু খোরীফাবানা কৈনা অমা থীবগী মতাংদা অরীবা ৱারীসীংসু লৈরী। মহাক্না মহাক্কী মমাই অদু কুপ্সীল্লগা মহাক্কী লেংবান্দা পোলো-স্তীক্ অমা পাইখী। নুংসীজরবা মীওই অমা থীরীঙৈদা, মহাক্ সগোল্ অমদা থৌরম্মী।[꯱]

তাইবং মপু খোরীফাবানা কোওব্রুগী মফম্দা য়ৌখী। তাইবং মপু কুব্রুনা মহাক্পু মহাক্কী মফম্দগী মহাক্কী অপাম্বা নুপী অমহেক্তবু খন্নবা হাইখী। খোরীফাবানা লাইরেম্বী নুংথেল্ লেইমাবু খনখী। অদুবু নুংথেল্ লেইমা অসী হান্নদগী লোয়ালাক্পাগী লোইনবী ওইরম্মী। অদুনা, ইস্বরা কোওব্রুনা মঙোন্দা অপাম্বা নুপী অদু পীবা ঙম্খীদে। কুব্রুনা মহাক্কী মসাগী ৱাহৈসীং অদু অমুক্ হন্না লৌবা পাম্খীদে। মহাক্না খোরীফাবাদা নুপী অমহেক্তবু খন্নবা হাইখী অদুবু মহাক্না মদু মীৎ উপ্তুনা তৌগদবনী। মমীৎ তাংবা খোইরীফাবানা খন্নবা হোৎনখী অদুবু মহাক্না লাইরেম্বী নুংথেল্ লেইমা ফংবা ঙম্খীদে। মসীগী থবক্ অসী লাই হরাওবা কুম্মৈদা মাইবীসীংনা সেম্খীবনী।[꯱]

সক্তম্সীং[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

মসীসু য়েংবীয়ু[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

মতেং লৌরক্ফম্[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]