ꯕꯦꯡ ꯗꯦꯝ ꯁ꯭ꯇꯤꯛ꯭ꯁ (ꯏꯁꯩ)

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search
"ꯕꯦꯡ ꯗꯦꯝ ꯁ꯭ꯇꯤꯛ꯭ꯁ"
Song

ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯏꯪ. ꯀꯨꯝ ꯲꯰꯱꯵ꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯏꯁꯩ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯏꯁꯩ ꯃꯌꯦꯛ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]