ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃꯥꯆꯥꯔꯤꯅꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯕ꯭ꯔꯍ꯭ꯃꯥꯆꯥꯔꯤꯅꯤ (ꯍꯤꯟꯗꯤ: ब्रह्मचारिणी)(ꯏꯪꯂꯤꯁ: Brahmacharini) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯕꯤ ꯗꯨꯔꯒꯥꯒꯤ ꯁꯥꯢꯑꯣꯟ ꯂꯥꯡꯑꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯍꯤꯡ ꯃꯥꯄꯟ ꯀꯨꯝꯃꯩꯗ ꯏꯂꯥꯠ ꯊꯧꯅꯤꯆꯄ ꯗꯨꯔꯒꯥ ꯃꯥꯄꯟꯒꯤ ꯲ ꯁꯨꯕ ꯁꯥꯢꯑꯣꯟ ꯂꯥꯡꯑꯣꯟꯅꯤ ꯫ Brahmacharini.jpg

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]