ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯏꯪꯂꯤꯁ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯨꯀꯦ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯅꯥꯢꯇꯦꯗ ꯀꯤꯡꯗꯝꯗ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯂꯣꯟꯊꯩ (ꯗꯥꯢꯂꯦꯛꯠ) ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯟ ꯏꯪꯂꯤꯁꯀ ꯈꯦꯟꯅꯩ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]