Jump to content

ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯏꯪꯂꯤꯁ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯌꯨꯀꯦ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯑꯁꯤ ꯌꯨꯅꯥꯢꯇꯦꯗ ꯀꯤꯡꯗꯝꯗ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯂꯣꯟꯊꯩ (ꯗꯥꯢꯂꯦꯛꯠ) ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯟ ꯏꯪꯂꯤꯁꯀ ꯈꯦꯟꯅꯩ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]