Jump to content

ꯖꯄꯥꯟ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝꯈꯥꯢꯁꯤꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯃꯁꯤꯗ ꯖꯄꯥꯟ ꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝꯈꯥꯢꯁꯤꯡ (ꯄ꯭ꯔꯤꯐꯦꯛꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ) ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯫

ꯑ (A)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯑꯥꯢꯆꯤ ꯂꯝꯈꯥꯢ - Aichi Prefecture
 2. ꯑꯥꯀꯤꯇꯥ ꯂꯝꯈꯥꯢ - Akita Prefecture
 3. ꯑꯥꯑꯣꯃꯣꯔꯤ ꯂꯝꯈꯥꯢ - Aomori Prefecture

ꯆ (C)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯆꯤꯕꯥ ꯂꯝꯈꯥꯢ - Chiba Prefecture

ꯏ (E)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯏꯍꯤꯃꯦ ꯂꯝꯈꯥꯢ - Ehime Prefecture

F (ꯐ)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯐꯨꯀꯨꯢ ꯂꯝꯈꯥꯢ - Fukui Prefecture
 2. ꯐꯨꯀꯨꯑꯣꯀꯥ ꯂꯝꯈꯥꯢ - Fukuoka Prefecture
 3. ꯐꯨꯀꯨꯁꯤꯃꯥ ꯂꯝꯈꯥꯢ - Fukushima Prefecture

ꯒ (G)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯒꯤꯐꯨ ꯂꯝꯈꯥꯢ - Gifu Prefecture
 2. ꯒꯨꯟꯃꯥ ꯂꯝꯈꯥꯢ - Gunma Prefecture

ꯍ (H)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯍꯤꯔꯣꯁꯤꯃꯥ ꯂꯝꯈꯥꯢ - Hiroshima Prefecture
 2. ꯍꯣꯛꯀꯥꯢꯗꯣ - Hokkaido
 3. ꯍ꯭ꯌꯣꯒꯣ ꯂꯝꯈꯥꯢ - Hyōgo Prefecture

ꯏ (I)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯏꯕꯥꯔꯥꯀꯤ ꯂꯝꯈꯥꯢ - Ibaraki Prefecture
 2. ꯏꯁꯤꯀꯥꯋꯥ ꯂꯝꯈꯥꯢ - Ishikawa Prefecture
 3. ꯏꯋꯥꯇꯦ ꯂꯝꯈꯥꯢ - Iwate Prefecture

ꯀ (K)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯀꯥꯒꯥꯋꯥ ꯂꯝꯈꯥꯢ - Kagawa Prefecture
 2. ꯀꯥꯒꯣꯁꯤꯃꯥ ꯂꯝꯈꯥꯢ - Kagoshima Prefecture
 3. ꯀꯥꯅꯥꯒꯥꯋꯥ ꯂꯝꯈꯥꯢ - Kanagawa Prefecture
 4. ꯀꯣꯆꯤ ꯂꯝꯈꯥꯢ - Kōchi Prefecture
 5. ꯀꯣꯀꯨꯔꯥ ꯂꯝꯈꯥꯢ - Kokura Prefecture
 6. ꯀꯨꯃꯥꯃꯣꯇꯣ ꯂꯝꯈꯥꯢ - Kumamoto Prefecture
 7. ꯀ꯭ꯌꯣꯇꯣ ꯂꯝꯈꯥꯢ - Kyoto Prefecture

ꯃ (M)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯃꯤꯏ ꯂꯝꯈꯥꯢ - Mie Prefecture
 2. ꯃꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯝꯈꯥꯢ - Miyagi Prefecture
 3. ꯃꯤꯌꯥꯓꯥꯀꯤ ꯂꯝꯈꯥꯢ - Miyazaki Prefecture

ꯅ (N)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯅꯥꯒꯥꯅꯣ ꯂꯝꯈꯥꯢ - Nagano Prefecture
 2. ꯅꯥꯒꯥꯁꯥꯀꯤ ꯂꯝꯈꯥꯢ - Nagasaki Prefecture
 3. ꯅꯥꯔꯥ ꯂꯝꯈꯥꯢ - Nara Prefecture
 4. ꯅꯤꯏꯒꯥꯇꯥ ꯂꯝꯈꯥꯢ - Niigata Prefecture

ꯑꯣ (O)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯑꯣꯢꯇꯥ ꯂꯝꯈꯥꯢ - Ōita Prefecture
 2. ꯑꯣꯀꯥꯌꯥꯃꯥ ꯂꯝꯈꯥꯢ - Okayama Prefecture
 3. ꯑꯣꯀꯤꯅꯥꯋꯥ ꯂꯝꯈꯥꯢ - Okinawa Prefecture
 4. ꯑꯣꯁꯥꯀꯥ ꯂꯝꯈꯥꯢ - Osaka Prefecture

ꯁ (S)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯁꯥꯒꯥ ꯂꯝꯈꯥꯢ - Saga Prefecture
 2. ꯁꯥꯢꯇꯥꯃꯥ ꯂꯝꯈꯥꯢ - Saitama Prefecture
 3. ꯁꯤꯒꯥ ꯂꯝꯈꯥꯢ - Shiga Prefecture
 4. ꯁꯤꯃꯥꯅꯦ ꯂꯝꯈꯥꯢ - Shimane Prefecture
 5. ꯁꯤꯓꯨꯑꯣꯀꯥ ꯂꯝꯈꯥꯢ - Shizuoka Prefecture

ꯇ (T)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯇꯣꯆꯤꯒꯤ ꯂꯝꯈꯥꯢ - Tochigi Prefecture
 2. ꯇꯣꯀꯨꯁꯤꯃꯥ ꯂꯝꯈꯥꯢ - Tokushima Prefecture
 3. ꯇꯣꯠꯇꯣꯔꯤ ꯂꯝꯈꯥꯢ - Tottori Prefecture
 4. ꯇꯣꯌꯥꯃꯥ ꯂꯝꯈꯥꯢ - Toyama Prefecture

ꯋ (W)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯋꯥꯀꯥꯌꯥꯃꯥ ꯂꯝꯈꯥꯢ - Wakayama Prefecture

ꯌ (Y)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

 1. ꯌꯥꯃꯥꯒꯥꯇꯥ ꯂꯝꯈꯥꯢ - Yamagata Prefecture
 2. ꯌꯥꯃꯥꯒꯨꯆꯤ ꯂꯝꯈꯥꯢ - Yamaguchi Prefecture
 3. ꯌꯥꯃꯥꯅꯥꯁꯤ ꯂꯝꯈꯥꯢ - Yamanashi Prefecture

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]