ꯖꯤꯑꯦꯅꯦꯠ ꯃꯃꯤꯡ ꯁꯔꯕꯔ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯖꯤꯑꯦꯅꯦꯠ ꯃꯃꯤꯡ ꯁꯔꯕꯔ(GEOnet Names Server) (ꯖꯤ•ꯑꯦꯟ•ꯑꯦꯁ) ꯑꯁꯤꯅ "National Geospatial-Intelligence Agency" (NGA) ꯑꯃꯁꯨꯡ "U.S. Board on Geographic Names" (ꯕꯤꯖꯤꯑꯦꯟ)ꯗ ꯖꯤꯑꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯛ ꯗꯥꯇꯥꯕꯦꯁ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯀꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯕ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯤ ꯫ ꯗꯇꯥꯕꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯪꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯌꯨꯑꯦꯁ ꯕꯤꯖꯤꯑꯦꯟ ꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯕ ꯃꯤꯔꯩꯄꯥꯛꯇꯀꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯕ ꯗꯥꯇꯥꯅꯤ ꯫ ꯆꯧꯔꯥꯛꯅ ꯲꯰,꯰꯰꯰ ꯗꯥꯇꯥꯕꯦꯁ ꯊꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯂꯤ ꯫ ꯗꯥꯇꯥꯕꯦꯁ ꯇ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯁꯤꯡ ꯑꯃꯇ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯛꯊꯠꯄ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯂꯩꯇꯦ, "ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯏꯕ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯌꯥꯎꯗꯔꯒꯗꯤ" ꯫[꯱]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯐꯝꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  1. Cartographic Users Advisory Council (CUAC) (26–27 April 2007). 2007 Agency Presentation Minutes. Reston, VA: US Geological Survey.