Jump to content

ꯖꯤꯝꯃꯤ ꯋꯦꯜꯁ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯖꯤꯝꯃꯤ ꯋꯦꯜꯁ
ꯋꯦꯜꯁ, ꯑꯒꯨꯁꯠ ꯲꯰꯱꯹
ꯄꯣꯛꯄ
ꯖꯤꯝꯃꯤ ꯗꯣꯅꯥꯜ ꯋꯦꯜꯁ

(1966-08-07) August 7, 1966 (age 57)
ꯑꯇꯩ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯤꯝꯕꯣ

ꯖꯤꯝꯃꯤ ꯗꯣꯅꯥꯜ "ꯖꯤꯝꯕꯣ" ꯋꯦꯜꯁ [꯱] (ꯄꯣꯛꯛꯈꯤꯕ ꯑꯒꯨꯁꯠ ꯷, ꯱꯹꯶꯶) ꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯇ ꯁꯦꯟ ꯊꯥꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯦꯟ ꯇꯥꯟꯕ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯅꯤ ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯃꯜ ꯂꯧꯗꯕ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯏꯟꯁꯥꯏꯀꯂꯣꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯦꯕ ꯍꯣꯁꯇꯤꯡꯗ ꯁꯦꯟ ꯇꯥꯟꯕ ꯋꯤꯀꯤꯑꯥ ꯁꯤꯟꯂꯝꯒꯤ ꯃꯄꯨꯁꯨꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  1. Garside꯫ Juliette꯫ "Jimmy Wales: digital champion of free speech"꯫ The Observer꯫ August 3, 2014 ꯫ ꯆꯠꯅꯕ ꯆꯩꯆꯠ - December 26, 2017 ꯫