Jump to content

ꯖꯦꯅꯣꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯖꯦꯅꯣꯟ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Xenon) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯣꯠꯇꯤꯟꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯆꯪ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯖꯦꯅꯣꯟ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯵꯴ꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯇꯣꯃꯤꯛ ꯑꯔꯨꯝꯕꯅ ꯱꯳꯱.꯲꯹u ꯅꯤ ꯫ Xe ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯖꯦꯅꯣꯟꯒꯤ ꯁꯛꯇꯥꯛꯅꯤ ꯫

ꯔꯦꯗꯣꯟ

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯖꯦꯅꯣꯟ&oldid=55843" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ