ꯖꯨꯅꯣꯇꯤꯛ ꯂꯩꯅꯥꯁꯤꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ
ꯔꯦꯕꯤꯖ ꯂꯩꯅꯥ ꯅꯥꯔꯤꯕ ꯍꯨꯢ

ꯖꯨꯅꯣꯁꯤꯁ (ꯄ꯭ꯂꯨꯔꯥꯜ ꯖꯨꯅꯣꯁꯤꯁ, ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯖꯨꯅꯣꯇꯤꯛ ꯂꯥꯌꯅꯥꯁꯤꯡ) ꯍꯥꯌꯕꯁꯤ ꯁꯥ ꯑꯃꯗꯒꯤ (ꯃꯍꯧꯁꯥꯅꯥ ꯚꯦꯔꯇꯦꯕ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯃꯥ) ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯥ ꯂꯥꯟꯗꯥꯕꯥ ꯄꯦꯊꯣꯖꯦꯟ ꯑꯃꯅꯥ (ꯕꯦꯛꯇꯦꯔꯤꯌꯥ, ꯚꯥꯏꯔꯁ, ꯄꯦꯔꯥꯁꯥꯏꯠ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯑꯣꯅꯒꯨꯝꯕꯥ ꯏꯅꯐꯦꯛꯁꯟ ꯊꯣꯀꯍꯅꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯇ ꯑꯃꯥ)ꯅꯥ ꯊꯣꯀꯍꯅꯕꯥ ꯏꯅꯐꯦꯛꯁꯟ ꯊꯣꯀꯍꯅꯕꯥ ꯂꯥꯌꯅꯥ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅꯥ, ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯏꯅꯐꯦꯛꯁꯟ ꯂꯩꯔꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯏꯅꯐꯦꯛꯁꯟ ꯊꯣꯀꯍꯅꯕꯥ ꯑꯦꯖꯦꯟꯇ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯃꯗ꯭ꯔꯕꯗꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯗꯥ ꯂꯧꯊꯣꯀꯏ, ꯃꯗꯨꯅꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯤꯡꯗꯥ ꯏꯅꯐꯦꯛꯇ ꯇꯧꯏ꯫[꯱][꯲][꯳]

ꯏꯕꯣꯂꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁ ꯂꯥꯌꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯂꯃꯣꯅꯦꯂꯣꯁꯤꯁꯒꯨꯝꯕꯥ ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯂꯥꯌꯅꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯖꯨꯅꯣꯁꯤꯁꯅꯤ꯫ HIV ꯑꯁꯤ 20ꯁꯨꯕꯥ ꯆꯍꯤꯆꯥꯒꯤ ꯑꯍꯥꯅꯕꯥ ꯁꯔꯨꯛꯇꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗꯥ ꯁꯟꯗꯣꯀꯄꯥ ꯖꯨꯅꯣꯇꯤꯛ ꯂꯥꯌꯅꯥ ꯑꯃꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯈꯛꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯂꯥꯌꯅꯥ ꯑꯃꯗꯥ ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯦ꯫ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗꯥ ꯁꯣꯀꯍꯜꯂꯤꯕꯥ ꯏꯅꯐ꯭ꯂꯨꯑꯦꯟꯖꯥꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯥ ꯁ꯭ꯠꯔꯦꯅꯁꯤꯡꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯂꯥꯌꯅꯥꯅꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯕꯥꯔꯗ ꯐ꯭ꯂꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯕꯥꯏꯟ ꯐ꯭ꯂꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯠꯔꯦꯟ ꯀꯌꯥꯗꯤ ꯖꯨꯅꯣꯁꯤꯁ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ; ꯚꯥꯏꯔꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯃꯇꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯨꯒꯤ ꯁ꯭ꯠꯔꯦꯅꯁꯤꯡꯒꯥ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅꯥ ꯄꯨꯅꯁꯤꯜꯂꯀꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯅꯥ ꯱꯹꯱꯸ꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯅꯤꯁ ꯐ꯭ꯂꯨ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯲꯰꯰꯹ꯒꯤ ꯁ꯭ꯕꯥꯏꯟ ꯐ꯭ꯂꯨꯒꯨꯝꯕꯥ ꯂꯥꯏꯆꯠꯁꯤꯡ ꯊꯣꯀꯍꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫ ꯇꯦꯅꯤꯌꯥ ꯁꯣꯂꯤꯌꯝ ꯏꯅꯐꯦꯛꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛ ꯔꯤꯖꯅꯁꯤꯡꯗꯥ ꯃꯤꯌꯥꯃꯒꯤ ꯍꯀꯁꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯚꯦꯇꯦꯔꯤꯅꯥꯔꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯥ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯗꯕꯥ ꯇ꯭ꯔꯣꯄꯤꯀꯦꯜ ꯂꯥꯌꯅꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯖꯨꯅꯣꯁꯤꯁ ꯑꯁꯤ ꯏꯃꯔꯖꯦꯟꯁꯤ ꯚꯥꯏꯔꯁꯁꯤꯡ, ꯕꯦꯛꯇꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯡ, ꯐꯉ꯭ꯒꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯦꯔꯥꯁꯥꯏꯇꯁꯤꯡꯒꯨꯝꯕꯥ ꯂꯥꯌꯅꯥꯒꯤ ꯄꯦꯊꯣꯖꯦꯟ ꯀꯌꯥꯅꯥ ꯊꯣꯀꯍꯅꯕꯥ ꯌꯥꯏ; ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗꯥ ꯁꯣꯀꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯈꯪꯅꯕꯥ ꯄꯦꯊꯣꯖꯦꯟ ꯱꯴꯱꯵ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯥ ꯶꯱%ꯗꯤ ꯖꯨꯅꯣꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯂꯥꯌꯅꯥ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗꯤ ꯁꯥ-ꯁꯅꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯀꯄꯅꯤ; ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯔꯦꯕꯤꯖꯒꯨꯝꯕꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗꯥ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯃꯤꯁꯟ ꯇꯧꯗꯕꯥ ꯂꯥꯌꯅꯥꯁꯤꯡꯈꯛꯇꯕꯨ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇ ꯖꯨꯅꯣꯁꯤꯁ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯂꯧꯅꯩ꯫[꯴][꯵][꯶][꯷][꯸][꯹][꯱꯰]

ꯖꯨꯅꯣꯁꯁꯤꯡꯗꯥ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯃꯤꯁꯅꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯡ ꯂꯩ꯫ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇ ꯖꯨꯅꯣꯁꯤꯁꯇꯥ ꯂꯥꯌꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯗꯥ ꯍꯀꯊꯦꯡꯅꯅꯥ ꯑꯦꯌꯔ (ꯏꯅꯐ꯭ꯂꯨꯑꯦꯟꯖꯥ) ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯁꯣꯛ-ꯄꯅꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯂꯤꯚꯥ (ꯔꯦꯕꯤꯖ)ꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯥ ꯁꯟꯗꯣꯀꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯟꯅ-ꯇꯩꯅꯕꯗꯥ, ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯃꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯃꯤꯗꯤꯑꯦꯠ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯁ (ꯚꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯥ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯈꯪꯅꯕꯥ) ꯑꯃꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗꯁꯨ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯌꯥꯏ, ꯃꯈꯣꯌꯅꯥ ꯂꯥꯌꯅꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯦꯊꯣꯖꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯅꯥꯕꯥ ꯂꯩꯇꯅꯥ ꯄꯨꯗꯨꯅꯥ ꯆꯠꯂꯤ꯫ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅꯥ ꯁꯥꯁꯤꯡꯗꯥ ꯏꯅꯐꯦꯛꯇ ꯇꯧꯕꯥ ꯃꯇꯃꯗꯥ, ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯔꯤꯚꯥꯔꯁ ꯖꯨꯅꯣꯁꯤꯁ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯑꯦꯟꯊ꯭ꯔꯣꯄꯣꯅꯣꯁꯤꯁ ꯍꯥꯌꯅꯥ ꯀꯧꯏ꯫ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯣꯅꯗꯒꯤꯅꯤ: ζῷον zoon "ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜ" ꯑꯃꯁꯨꯡ νόσος nosos "ꯑꯅꯥꯕꯥ"꯫[꯱꯱][꯱꯲]

ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯀꯆꯥꯡꯗꯥ ꯃꯈꯣꯌꯒꯤ ꯀꯣꯄꯤꯁꯤꯡ ꯀꯔꯝꯕꯥ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜ ꯚꯥꯏꯔꯁꯁꯤꯡꯅꯥ ꯁꯦꯝꯕꯥ ꯉꯃꯒꯅꯤ ꯍꯥꯌꯕꯗꯨ ꯈꯉꯗꯣꯀꯄꯗꯥ ꯍꯣꯁ꯭ꯠ ꯖꯦꯅꯦꯇꯤꯛꯁꯅꯥ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯤ꯫ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯜ ꯚꯥꯏꯔꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯁꯦꯂꯁꯤꯡꯗꯥ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯇꯥ ꯔꯤꯞꯂꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕꯥ ꯍꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃ꯭ꯌꯨꯇꯦꯁꯟ ꯈꯔꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤꯕꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁꯁꯤꯡꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯔꯤꯖꯔꯕꯔꯗꯥ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯃ꯭ꯌꯨꯇꯦꯁꯅꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯝꯕꯤꯅꯦꯁꯅꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯊꯣꯀꯄꯥ ꯌꯥꯏ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅꯥ ꯚꯥꯏꯔꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏ꯫[꯱꯳]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]