ꯗꯣꯔꯦꯃꯣꯟ: ꯅꯣꯕꯤꯇꯥꯒꯤ ꯂꯤꯇꯜ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯋꯥꯔꯁ ꯲꯰꯲꯱

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ
ꯗꯣꯔꯦꯃꯣꯟ: ꯅꯣꯕꯤꯇꯥꯒꯤ ꯂꯤꯇꯜ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯋꯥꯔꯁ ꯲꯰꯲꯱
ドラえもん: のび太の宇宙小戦争 2021
ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯂꯤꯕꯋꯥꯁꯥꯕꯤ ꯃꯤꯖꯨꯇꯥ
ꯃꯦꯒꯨꯃꯤ ꯑꯣꯍꯥꯔꯥ
ꯌꯨꯃꯤ ꯀꯥꯀꯥꯖꯨ
ꯇꯣꯃꯣꯀꯥꯖꯨ ꯁꯦꯀꯤ
ꯁꯨꯕꯥꯔꯨ ꯀꯤꯃꯨꯔꯥ
ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄꯇꯣꯍꯣ
ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯆꯩꯆꯠ
ꯃꯥꯔꯆ ꯴, ꯲꯰꯲꯲ꯗꯥ
ꯃꯦ ꯲꯸, ꯲꯰꯲꯲ꯗꯥ
ꯑꯁꯥꯡꯕ ꯃꯇꯝ
ꯃꯤꯅꯨꯠ ꯱꯰꯸
ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯖꯄꯥꯟ
ꯂꯣꯟ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯣꯟ

ꯗꯣꯔꯦꯃꯣꯟ: ꯅꯣꯕꯤꯇꯥꯒꯤ ꯂꯤꯇꯜ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯋꯥꯔꯁ ꯲꯰꯲꯱ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯂꯣꯟ:ドラえもん: のび太の宇宙小戦争 2021), ꯑꯁꯤ ꯲꯰꯲꯲ꯗꯥ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯖꯄꯥꯅꯤꯁ ꯑꯦꯅꯤꯃꯦꯇꯦꯗ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯴꯱ꯁꯨꯕ ꯗꯣꯔꯦꯃꯣꯟ ꯐꯤꯜꯃꯅꯤ ꯫[꯱]

ꯗꯣꯔꯦꯃꯣꯟ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕꯥ ꯁꯛꯇꯝ ꯚꯣꯏꯁ ꯑꯦꯛꯇꯔ꯫
ꯗꯣꯔꯦꯃꯣꯟ ꯋꯥꯁꯥꯕꯤ ꯃꯤꯖꯨꯇꯥ
ꯅꯣꯕꯤꯇꯥ ꯅꯣꯕꯤ ꯃꯦꯒꯨꯃꯤ ꯑꯣꯍꯥꯔꯥ
ꯁꯤꯖꯨꯀꯥ ꯃꯤꯅꯥꯃꯣꯇꯣ ꯌꯨꯃꯤ ꯀꯥꯀꯥꯖꯨ
ꯁꯨꯅꯦꯑꯣ ꯍꯣꯅꯦꯀꯥꯋꯥ ꯇꯣꯃꯣꯀꯥꯖꯨ ꯁꯦꯀꯤ
ꯇꯥꯀꯦꯁꯤ ꯒꯣꯗꯥ ꯁꯨꯕꯥꯔꯨ ꯀꯤꯃꯨꯔꯥ

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯄꯥꯟ ꯁꯝꯅꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯟꯃꯟꯂꯤ ꯈꯔꯥ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯍꯟꯂꯨ ꯫