ꯗꯤꯉ꯭ꯀꯥ ꯂꯣꯜ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
     


ꯗꯤꯟꯀꯥ
Thuɔŋjäŋ
ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯕ [t̪uɔŋ.ɟa̤ŋ]
ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ  ꯈꯥ ꯁꯨꯗꯥꯟ
ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯥꯠ-ꯅꯥꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯥꯠ ꯗꯤꯟꯀꯥ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ
ꯃꯐꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯉꯥꯡꯂꯣꯏꯁꯤꯡ
ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯴.꯲ (꯲꯰꯱꯷) [꯱] 
ꯅꯤꯂꯣ-ꯁꯥꯍꯔꯥꯟ?
ꯂꯦꯇꯤꯟꯗ
ꯂꯣꯜꯒꯤ ꯀꯣꯗꯁꯤꯡ
ꯑꯥꯏ. ꯑꯦꯁ. ꯑꯣ. <ꯑꯥꯏ. ꯗꯤ. 1] din
ꯒ ꯭ ꯂꯣꯇꯂꯣꯒ dink1262
ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯥꯏ. ꯄꯤ. ꯑꯦ. ꯒꯤ ꯐꯣꯅꯦꯇꯤꯛ ꯈꯨꯗꯝꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯫ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯔꯦꯟꯗꯤꯔꯤꯡ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯌꯥꯎꯗꯅ, ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯌꯨꯅꯤꯀꯣꯗ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯁ ꯭ ꯀ ꯭ ꯋꯦꯁꯟ ꯃꯥꯔꯛꯁꯤꯡ, ꯕꯣꯛꯁꯁꯤꯡ, ꯅꯠꯇ ꯭ ꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯈꯨꯗꯝꯁꯤꯡ ꯎꯕ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯏ ꯫ ꯑꯥꯏ. ꯄꯤ. ꯑꯦ. ꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯏꯟꯇ ꯭ ꯔꯣꯗꯛꯇꯔꯤ ꯒꯥꯏꯗ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ, Help: IPA ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯫

ꯗꯤꯉ꯭ꯀꯥ (ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ Thuɔŋjäŋ, Thoŋ ë Jieng ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯁꯨꯞꯅꯇꯒꯤ Jieng) ꯑꯁꯤ ꯈꯥ ꯁꯨꯗꯥꯅꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯥ ꯗꯤꯉ꯭ꯀꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅꯥ ꯉꯥꯡꯂꯤꯕꯥ ꯅꯥꯏꯂꯣꯇꯤꯛ ꯂꯣꯜ ꯀ꯭ꯂꯁ꯭ꯇꯔ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥ ꯂꯩ, ꯃꯈꯣꯌꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯄꯗꯥꯡ, ꯔꯦꯛ, ꯑꯒꯥꯔ, ꯁꯤꯏꯛ, ꯑꯄꯥꯛ, ꯑꯂꯤꯞ, ꯕꯣꯔ, ꯍꯣꯜ, ꯅ꯭ꯌꯥꯔꯋꯦꯡ, ꯇ꯭ꯕꯤꯛ ꯏꯁ꯭ꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇ꯭ꯕꯤꯛ ꯃꯥꯌꯥꯔꯗꯤꯠ, ꯃꯈꯣꯌꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯅꯕꯥ ꯁꯥꯍꯤꯠꯌꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗꯁꯤꯡ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡꯗꯥ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄꯥ (ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅꯥ ꯂꯧꯁꯤꯅꯕꯥ ꯌꯥꯕꯥ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ)ꯅꯤ꯫ ꯖꯥꯡ, ꯖꯤꯌꯦꯡ ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯃꯨꯑꯣꯅꯤꯖꯤꯌꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯅꯀꯥ ꯂꯣꯜ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯀꯣꯅꯁꯤꯟꯅꯕꯥ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯇꯔꯝ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ꯫ ꯍꯟꯗꯛꯇꯥ ꯑꯀꯨꯇꯃꯦ̈ꯠ ꯂꯥꯇꯨꯌꯦꯡ ꯊꯨꯑꯣꯉꯖꯥꯡ (ꯗꯤꯉ꯭ꯀꯥ ꯂꯦꯉ꯭ꯒꯨꯌꯦꯖ ꯗꯤꯕꯦꯂꯄꯃꯦꯟꯇ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯑꯦꯁꯟ)ꯅꯥ ꯗꯤꯉ꯭ꯀꯥꯒꯤ ꯑꯄꯨꯅꯕꯥ ꯑꯏꯕꯥ ꯒ꯭ꯔꯥꯃꯥꯔ ꯑꯃꯥ ꯄꯨꯊꯣꯀꯈ꯭ꯔꯦ꯫

ꯗꯤꯅꯀꯥꯒꯥ ꯈ꯭ꯕꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯛꯅꯕꯥ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯌꯦꯔ ꯂꯣꯅꯅꯤ꯫ ꯂꯨꯑꯣ ꯂꯣꯅꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯅꯛꯅꯥ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩ꯫ ꯗꯤꯉ꯭ꯀꯥꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯅꯨꯕꯤꯌꯥꯅꯒꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯅꯛꯅꯕꯥ ꯃꯑꯣꯡ ꯎꯠꯂꯤ, ꯃꯁꯤ ꯗꯤꯉ꯭ꯀꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯂꯣꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯛꯇꯥ ꯃꯦꯗꯤꯌꯝ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯁꯅꯁꯤꯡꯅꯥ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯥ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯥ ꯌꯥꯏ꯫

ꯗꯤꯉ꯭ꯀꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯥ ꯅꯥꯏꯂꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇꯥ, ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯥ ꯎꯒꯥꯟꯗꯥꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯊꯪꯕꯥ ꯁꯔꯨꯛꯇꯥ ꯆꯦꯜꯂꯤꯕꯥ ꯑꯆꯧꯕꯥ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯥ ꯍꯣꯌꯤꯠ ꯅꯥꯏꯂꯒꯤ ꯋꯦꯁ꯭ꯠ ꯕꯦꯉ꯭ꯛ, ꯁꯨꯗꯥꯅꯒꯤ ꯈꯥ ꯀꯣꯔꯗꯣꯐꯥꯟ ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯗꯥ ꯂꯩꯕꯥ ꯁꯨꯗ ꯃꯥꯔꯁꯀꯤ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯥ ꯊꯪꯕꯥ ꯁꯔꯨꯛꯇꯥ ꯅꯠꯇꯅꯥ ꯕꯥꯍꯔ ꯑꯦꯜ ꯒꯖꯥꯜ ꯔꯤꯖꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯥꯏꯜ ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯗꯥ ꯎꯕꯥ ꯐꯪꯏ꯫ ꯈꯥ ꯁꯨꯗꯥꯅꯒꯤ ꯌꯨ.ꯑꯦꯁ꯫

ꯂꯤꯉ꯭ꯒꯨꯏꯁ꯭ꯇꯤꯛ ꯐꯤꯆꯔꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯐꯣꯅꯣꯂꯣꯖꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯀꯟꯁꯅꯇꯦꯟꯇꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯀꯟꯁꯅꯇꯦꯟꯇ ꯐꯣꯅꯦꯝ ꯲꯰ ꯂꯩ: ꯱.

ꯂꯦꯕꯤꯌꯦꯜ ꯗꯦꯟꯇꯦꯜ ꯑꯦꯂ ꯭ ꯋꯤꯑꯣꯂꯔ ꯄꯂꯥꯇꯥꯜ ꯚꯦꯂꯥꯔ
ꯅꯥꯁꯜ m n ɲ ŋ
ꯂꯦꯞꯂꯨ p b t d c ɟ k g
ꯐ ꯭ ꯔꯤꯀꯦꯇꯤꯕ ɣ
ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ (ꯂꯦꯇꯔꯦꯜ)
j w
l
ꯔꯣꯇꯤꯛ ɾ

ꯚꯣꯋꯦꯂꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯗꯤꯉ꯭ꯀꯥꯗꯥ ꯔꯤꯆ ꯚꯣꯋꯦꯜ ꯁꯤꯁ꯭ꯇꯦꯝ ꯑꯃꯥ ꯂꯩ, ꯃꯁꯤꯗꯥ ꯐꯣꯅꯦꯃꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯀꯟꯠꯔꯁ꯭ꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯁꯔꯨꯛ ꯇꯔꯥꯅꯤꯄꯥꯜ ꯂꯩ꯫ ꯐꯣꯅꯦꯁꯅꯗꯥ ꯚꯣꯋꯦꯜ ꯀ꯭ꯕꯥꯂꯤꯇꯤ ꯷ ꯄ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯈꯦꯠꯅꯕꯥ ꯑꯃꯥ ꯂꯩ꯫ ꯑꯟꯗꯔꯗꯣꯠꯁꯤꯡ, [◌̤], ꯗꯤꯅꯀꯥ ꯑꯣꯔꯊꯣꯒ꯭ꯔꯥꯐꯤꯗꯥ ꯗꯥꯏꯑꯦꯔꯦꯁꯤꯁ, ⟨◌̈⟩ꯅꯥ ꯔꯤꯞꯔꯖꯦꯟꯇ ꯇꯧꯔꯤꯕꯥ ꯁ꯭ꯕꯔ ꯍꯣꯅꯕꯥ ꯋꯥꯕꯥ ꯈꯣꯟꯖꯦꯂꯒꯤ ꯁꯤꯔꯤꯖ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯥꯔꯛ ꯇꯧꯏ꯫ ꯃꯥꯔꯛ ꯇꯧꯗꯕꯥ ꯚꯣꯋꯦꯂꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯣꯗꯜ ꯅꯠꯠꯔꯒꯥ ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯤ ꯚꯣꯏꯁ ꯑꯣꯏ꯫

ꯐ ꯭ ꯔꯟꯠ ꯍꯟꯖꯤꯟꯂꯛꯎ
ꯑꯆꯝꯕ ꯕ ꯭ ꯔꯦꯊꯤ ꯑꯆꯝꯕ ꯕ ꯭ ꯔꯦꯊꯤ
ꯃꯨꯊꯠꯂꯨ i u
ꯃꯌꯥꯏ ꯆꯜꯂꯨ e o
ꯃꯌꯥꯏ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯎ ɛ ɛ̤ ɔ ɔ̤
ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯎ a

ꯃꯣꯔꯐꯣꯂꯣꯖꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯂꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯚꯣꯋꯦꯜ ꯑꯦꯕꯂꯎꯠ ꯅꯠꯔꯒꯥ ꯑꯦꯄꯣꯐꯣꯅꯤ, ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯥ ꯚꯣꯋꯦꯂꯁꯤꯡ ꯍꯣꯡꯗꯣꯀꯄꯥ ꯎꯠꯂꯤ꯫

ꯁꯤꯡꯒꯨꯂꯔ ꯄ ꯭ ꯂꯨꯔꯦꯜ ꯒ ꯭ ꯂꯣꯁ ꯚꯋꯦꯜ ꯑꯣꯜꯇꯔꯅꯦꯁꯟ
dom dum 'ꯐꯤꯜꯗ/ꯐꯤꯜꯗꯁ' o–u (ꯑꯣ-ꯎ)
kat kɛt 'ꯐ ꯭ ꯔꯦꯝ/ꯐ ꯭ ꯔꯦꯠꯁꯤꯡ' a–ɛ (ꯑ-ꯤ-ꯤ)
 1. Dinka at Ethnologue (26th ed., 2023) Closed access icon
  Northeastern (Padang) at Ethnologue (26th ed., 2023) Closed access icon
  Northwestern (Ruweng) at Ethnologue (26th ed., 2023) Closed access icon
  South Central (Gok, Agar, Ciec, Apaak and Aliap) at Ethnologue (26th ed., 2023) Closed access icon
  Southeastern: Bor, which also includes Nyarweng, Hol, Twi at Ethnologue (26th ed., 2023) Closed access icon
  Southwestern (Rek & Twic) at Ethnologue (26th ed., 2023) Closed access icon