ꯗꯥꯏꯅꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯗꯥꯏꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯄꯣꯛꯄꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ, ꯂꯩꯍꯥꯎ ꯆꯦꯟꯕꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ, ꯊꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯔꯣꯃꯥꯟꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯂꯝꯂꯛꯀꯤ ꯁꯥ-ꯁꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯕꯤ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤꯅꯤ ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯁꯥꯗꯥꯟꯕꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯂꯤ, ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯦꯡꯂꯕ ꯁꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯖꯤꯅꯤ꯫ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯔꯇꯦꯃꯤꯁꯅꯤ꯫[꯱][꯲][꯳]

ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯀꯌꯥꯒꯨꯝꯅ, ꯗꯥꯏꯅꯥꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯌꯥꯅꯗꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯏ꯫ ꯇꯥꯏꯝꯂꯥꯏꯟꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯣꯏꯅ ꯈꯦꯠꯅꯩ꯫ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ, ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯑꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯂꯤꯈꯨꯟ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯏ꯫ ꯍꯣꯃꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯦꯁꯤꯑꯣꯗꯒꯨꯝꯕ ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯒꯤ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ, ꯔꯣꯃꯥꯟꯒꯤ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯕ ꯂꯤꯈꯨꯟꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯣꯕꯤꯗꯀꯤ ꯃꯦꯇꯥꯃꯣꯔꯐꯣꯁꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯚꯔꯖꯤꯜꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤꯗꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ, ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯅ ꯑꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯅ ꯊꯜꯂꯕ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯈꯤ꯫[꯱][꯲][꯳]

ꯄꯣꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯃꯨꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯗꯥꯏꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯝꯕ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯖꯨꯄꯤꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯇꯣꯅꯥ (ꯔꯣꯃꯥꯟꯒ ꯂꯦꯇꯣꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ)ꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯅꯤ꯫ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅ, ꯂꯥꯇꯣꯅꯥꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯖꯨꯅꯣꯒꯤ ꯑꯁꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ꯫ ꯖꯨꯄꯤꯇꯔꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕ ꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯂꯝꯃꯤ꯫ ꯁꯥꯎꯔꯒ ꯖꯨꯅꯣꯅ ꯃꯤꯔꯣꯜꯂꯤꯕꯤ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯈꯤ, ꯃꯗꯨꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇ, ꯁꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯇꯝ ꯅꯥꯏꯗꯕ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯎꯠꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯖꯨꯅꯣꯒꯤ ꯑꯁꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯂꯗꯨꯅ, ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯨꯝꯍꯜꯂꯕ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯀꯣꯏꯆꯠ ꯆꯠꯈꯤ꯫ ꯆꯣꯛꯊꯔꯛꯂꯗꯨꯅ, ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔ ꯇꯣꯔꯕꯥꯟꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯅꯦꯞꯇꯨꯟ (ꯄꯣꯁꯥꯏꯗꯟꯒꯤ ꯔꯣꯃꯥꯟꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ), ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯂꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯨꯄꯤꯇꯔꯒꯤ ꯃꯅꯥꯎꯅꯨꯄꯥꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯖꯨꯅꯣꯒꯤ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯑꯗꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯗꯅ, ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯥꯇꯣꯅꯥꯕꯨ ꯗꯦꯂꯣꯁ ꯏꯊꯠꯇ ꯄꯨꯅꯕ ꯗꯣꯜꯐꯤꯟ ꯑꯃ ꯊꯥꯈꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯦꯄꯣꯂꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯥꯏꯅꯥ ꯄꯣꯛꯈꯤ꯫[꯱][꯲][꯳]

ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯏꯕ ꯍꯦꯁꯤꯌꯣꯗꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯤꯌꯣꯒꯣꯅꯤꯗ ꯐꯥꯏꯕꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯄꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯟꯈꯤ:

ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯦꯇꯣꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯖꯨꯄꯤꯇꯔꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯆꯥ ꯑꯗꯨ ꯁꯔꯒꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ: ꯑꯦꯄꯣꯂꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯥꯔꯇꯦꯃꯤꯁꯇꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯈꯤ꯫ (꯵꯳) ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯥꯏꯁꯣꯟ ꯑꯃꯗ ꯍꯦꯁꯤꯌꯣꯗꯅ ꯑꯥꯔꯇꯦꯃꯤꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯏꯈꯤ: "ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯃꯆꯦꯠ ꯌꯥꯎꯕ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ... ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯤꯔꯨꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯥ-ꯁꯟꯁꯤꯡꯕꯨ ꯍꯥꯠꯄꯅꯤ...

— (65)[꯱][꯲][꯳]

ꯅꯤꯑꯣꯕꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯔꯤꯌꯟ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯈꯨꯠꯁꯥꯂꯣꯟꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗ, ꯗꯥꯏꯅꯥꯕꯨ ꯂꯤꯔꯨꯡ ꯑꯃ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯦꯟꯖꯩꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯦꯜ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯎꯠꯂꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ, ꯂꯤꯔꯨꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯩꯁꯤꯡꯕ ꯑꯗꯨ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩꯇꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯐꯥꯏꯕꯣꯛ ꯑꯦꯄꯣꯂꯣꯒ ꯃꯥꯟꯅꯩ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯩꯁꯤꯡꯕ ꯑꯁꯤ ꯅꯤꯑꯣꯕꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯔꯤꯌꯟꯒꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯒꯅꯤ꯫[꯱][꯲][꯳]

ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯔꯕ ꯃꯃꯥ ꯂꯥꯇꯣꯅꯥꯅ ꯏꯆꯝ-ꯆꯝꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯐꯖꯕ, ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯛꯇꯤꯗ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯍꯩꯊꯣꯏ-ꯁꯤꯡꯊꯣꯏꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯇꯦꯟꯇꯥꯂꯁꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯅꯤꯑꯣꯕꯦꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯕ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯅꯨꯄꯥꯃꯆꯥ ꯇꯔꯦꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯄꯤꯃꯆꯥ ꯇꯔꯦꯠ – ꯱꯴ꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯔꯕ ꯃꯃꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯇꯣꯅꯥꯕꯨ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯅꯤ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯂꯩꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇꯝꯈꯤ꯫ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯃꯗ, ꯅꯤꯑꯣꯕꯦꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯃꯠꯇꯕꯨ ꯑꯦꯄꯣꯂꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯗꯥꯏꯅꯥꯕꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯕ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯇꯝꯁꯤꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯥꯡꯍꯟ ꯇꯥꯛꯍꯟꯈꯤ꯫ ꯂꯥꯇꯣꯅꯥꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯎꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯄꯣꯂꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯥꯏꯅꯥꯗ ꯅꯤꯑꯣꯕꯦꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯱꯴ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯍꯥꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯑꯦꯄꯣꯂꯣꯅ ꯅꯨꯄꯥꯃꯆꯥ ꯇꯔꯦꯠ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯠꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯥꯔꯇꯦꯃꯤꯁꯅ ꯅꯨꯄꯤꯃꯆꯥ ꯇꯔꯦꯠ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯠꯈꯤ꯫ ꯀꯞꯂꯤꯕ ꯅꯤꯑꯣꯕꯦꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯎꯠꯂꯗꯨꯅ, ꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯃꯥꯎꯟꯠ ꯁꯤꯄꯤꯂꯁꯇ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯃꯤꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯈꯤ꯫[꯱][꯲][꯳]

ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯑꯣꯡꯗ, ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯈꯔ ꯂꯩ꯫ ꯅꯤꯑꯣꯕꯦ ꯑꯁꯤ ꯊꯦꯕꯁꯀꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ, ꯑꯦꯝꯐꯤꯌꯟꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯅꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯎꯋꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯖꯤꯎꯁꯅ ꯂꯦꯇꯣꯒꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯅꯤꯕꯨ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯦꯕꯁꯇ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤ꯫ ꯍꯔꯥꯎ-ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ, ꯂꯦꯇꯣꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯁꯪꯗ ꯀꯠꯂꯤ꯫ ꯇꯁꯦꯡꯅ, ꯅꯤꯑꯣꯕꯦ, ꯱꯴ꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯅ, ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ꯫ ꯂꯦꯇꯣꯕꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯟꯅꯕ, ꯅꯤꯑꯣꯕꯦꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯖꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯕ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏ, ꯂꯦꯇꯣ ꯅꯠꯇꯦ꯫ ꯂꯦꯇꯣꯕꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯟꯅꯕ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯗꯨ ꯇꯣꯛꯍꯟꯅꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯃꯛ, ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯏꯁꯣꯟꯁꯤꯡꯅ ꯊꯜꯂꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯏꯁꯣꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ꯫ ꯂꯦꯇꯣꯅ ꯃꯄꯤ ꯇꯥꯔꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯄꯣꯂꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯥꯔꯇꯦꯃꯤꯁꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯃꯟ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯋꯥꯁꯛꯏ꯫ ꯅꯨꯄꯥꯃꯆꯥ ꯇꯔꯦꯠ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯄꯣꯂꯣꯒꯤ ꯇꯦꯟꯖꯩꯁꯤꯡꯗ ꯑꯃ ꯑꯃꯅ ꯇꯥꯏ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯃꯥꯏꯗ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ, ꯅꯤꯑꯣꯕꯦꯅ ꯃꯍꯥꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯇꯔꯦꯠ ꯂꯩꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯩ꯫ ꯃꯁꯤ ꯇꯥꯕꯗ, ꯑꯥꯔꯇꯦꯃꯤꯁꯅ ꯅꯨꯄꯤꯃꯆꯥ ꯇꯔꯦꯠ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯏ, ꯑꯃꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯂꯩ꯫[꯱][꯲][꯳]

ꯑꯦꯟꯗꯤꯃꯤꯌꯟ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯂꯨꯍꯣꯡꯗꯅꯕ ꯈꯟꯗꯨꯅ, ꯗꯥꯏꯅꯥꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯥꯗꯒꯤ ꯚꯔꯖꯤꯟ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯅꯕ ꯑꯌꯥꯕ ꯐꯪꯈꯤ, ꯚꯦꯁꯇꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯅꯔꯚꯥꯗ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯚꯔꯖꯤꯟ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯈꯤ꯫ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯊꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯪꯒꯣꯝ-ꯑꯉꯧꯕ ꯁꯒꯣꯜꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯇꯤꯌꯥꯗ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ, ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ, ꯐꯖꯔꯕ ꯌꯥꯎꯁꯦꯟꯕꯤ ꯅꯨꯄꯥꯃꯆꯥ ꯑꯦꯟꯗꯤꯃꯤꯌꯟ ꯑꯗꯨ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯗ ꯇꯨꯝꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯐꯖꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯧꯗꯨꯅ, ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯒꯣꯜ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯞꯈꯤ, ꯅꯝꯊꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥꯃꯆꯥ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯨꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯁꯔꯨꯛ ꯈꯔ ꯍꯧꯒꯠꯂꯗꯨꯅ, ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃ ꯎꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯁꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯈꯤ꯫ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯗ, ꯗꯥꯏꯅꯥꯅ ꯅꯨꯄꯥꯃꯆꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯍꯜꯂꯛꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯀꯤꯁ ꯑꯃ ꯄꯤꯈꯤ – ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯍꯧꯒꯠꯄꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄꯒꯨꯝ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯐꯖꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯀꯤꯕ ꯂꯩꯕꯅ ꯗꯥꯏꯅꯥꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯃꯇꯝ ꯆꯨꯞꯄꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯨꯝꯍꯟꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯃꯥꯎꯟꯠ ꯂꯥꯠꯃꯁꯇ ꯂꯩꯕ ꯁꯨꯔꯨꯡ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯎꯅꯈꯤ꯫[꯱][꯲][꯳]

ꯑꯣꯔꯤꯌꯟ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗ, ꯑꯣꯔꯤꯌꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯨꯏꯅ ꯗꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯅꯤꯝꯐꯁꯤꯡ, ꯄ꯭ꯂꯤꯌꯥꯗꯦꯁ ꯇꯔꯦꯠ (ꯑꯦꯠꯂꯥꯁꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ) ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯥꯗꯥꯟꯕ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏ ꯆꯦꯟꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯈꯤ꯫ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ, ꯆꯣꯛꯊꯔꯛꯂꯗꯨꯅ, ꯅꯤꯝꯐꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯈꯤꯗꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯥꯏꯅꯥꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯈꯨꯅꯨꯁꯤꯡꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯗꯨꯅ, ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯀꯟꯁꯇꯦꯂꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤ꯫[꯱][꯲][꯳]

ꯑꯣꯔꯤꯌꯟꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯤꯑꯣꯁꯀꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯒꯤ ꯐꯖꯔꯕ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯃꯦꯔꯣꯞꯇ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯐꯪꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯂꯨꯍꯣꯡꯅꯕ, ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯔꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯇꯥꯈꯤ꯫ ꯉꯥꯏꯕ ꯄꯥꯝꯗꯕꯅ ꯑꯣꯔꯤꯌꯟꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯐꯥꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯐꯥꯈꯤ; ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯠ ꯇꯥꯡꯕ ꯑꯣꯏꯈꯤ, ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯇ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯗꯅ ꯀꯣꯏꯕ ꯇꯥꯈꯤ꯫ ꯂꯥꯏꯌꯦꯡ ꯑꯃ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯃꯤꯠ ꯇꯥꯡꯕ ꯅꯍꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯐꯥꯎꯈꯤꯕ ꯁꯥꯏꯀ꯭ꯂꯣꯞꯁꯀꯤ ꯁꯨꯔꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨ ꯎꯅꯕ ꯄꯨꯈꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯉꯥꯜꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯍꯟꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯥꯗꯥꯟꯕꯗ ꯍꯜꯂꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯥꯗꯥꯟꯕ ꯆꯠꯂꯤꯉꯩꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯗꯥꯏꯅꯥꯒ ꯎꯅꯈꯤ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯗꯥꯟꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯃꯒ-ꯑꯃꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯕꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯑꯃꯥ ꯁꯦꯝꯒꯠꯈꯤ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯅꯥꯎꯅꯨꯄꯥꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯑꯃꯗ ꯑꯦꯄꯣꯂꯣꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯦꯒꯤ ꯂꯤꯔꯨꯡꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯗꯨ ꯁꯤꯡꯅꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯁꯃꯨꯗ꯭ꯔꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯞꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯃꯗ ꯌꯩꯅꯕ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯗꯥꯏꯅꯥꯅ, ꯇꯁꯦꯡꯅ, ꯃꯗꯨꯗ ꯌꯩꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯑꯗꯨ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯗ ꯏꯔꯣꯏꯅꯕ ꯑꯣꯔꯤꯌꯟ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗ, ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯣꯔꯤꯌꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯤꯔꯤꯌꯁꯄꯨ ꯀꯟꯁꯇꯦꯂꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯈꯤ꯫[꯱][꯲][꯳]

ꯑꯦꯛꯇꯦꯌꯟ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯗꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯑꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯛꯇꯦꯌꯟꯅꯤ꯫ ꯑꯇꯤꯌꯥ ꯐꯥꯎꯗꯨꯅ ꯁꯥꯡꯂꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯃꯥ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ, ꯊꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯤꯝꯐꯁꯤꯡꯅ ꯁꯥꯗꯥꯟꯕ ꯆꯠꯀꯅꯤ꯫ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯔꯣꯏꯅꯕ ꯆꯠꯅꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ, ꯑꯦꯛꯇꯦꯌꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯁꯖꯤ ꯁꯥꯗꯥꯟꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯦꯇꯥꯃꯣꯔꯐꯣꯁꯤꯁ ꯑꯣꯕꯤꯗ (ꯈ꯭ꯔꯤꯁ꯭ꯇꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤ ꯴꯳ꯗꯒꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁ꯭ꯠ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯱꯷ ꯐꯥꯎꯕ)ꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ:

... "ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯇꯦꯌꯟ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯨꯞ-ꯃꯄꯥꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯕꯨ ꯇꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯈꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯃꯥꯡ-ꯑꯇꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯗꯨꯅ ꯆꯠꯂꯤ꯫"

ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯚꯦꯂꯦ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯩ – ꯗꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯁꯦꯡꯂꯕ ꯂꯩꯐꯝ ꯑꯁꯤꯅꯤ꯫ ꯗꯥꯏꯅꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯤꯝꯐꯁꯤꯡꯅ ꯏꯔꯣꯏꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯛꯇꯦꯌꯟꯅ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯇꯣꯗ ꯀꯣꯏꯆꯠ ꯆꯠꯈꯤ꯫ ꯅꯤꯝꯐꯁꯤꯡꯅ ꯗꯥꯏꯅꯥꯕꯨ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤ꯫

"... ꯃꯍꯥꯛ ꯈꯔ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯝꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯇꯦꯟꯖꯩꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ, ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯥꯏꯗ ꯂꯪꯊꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯎꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯐꯪꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯉꯝꯈꯤꯗꯦ: ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯒ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯆꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯒꯠꯈꯤ, ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯨꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯈꯣꯡ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯝꯕꯣꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯣꯡꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯥꯗꯥꯟꯕꯁꯤꯡꯅ "ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯁꯣꯛ-ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯅꯕꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯡꯁꯤꯡ ꯐꯨꯝꯈꯤ꯫

— (48-50)[꯱][꯲][꯳]

ꯇ꯭ꯔꯣꯖꯟ ꯂꯥꯟ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯇ꯭ꯔꯣꯖꯟ ꯂꯥꯟꯅ ꯗꯥꯏꯅꯥꯕꯨ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯒ ꯌꯥꯅꯗꯕ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤ꯫ ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯔꯕ ꯀꯃꯥꯟꯗꯔ ꯑꯒꯥꯃꯦꯝꯅꯣꯟꯅ ꯗꯥꯏꯅꯥꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕ ꯁꯥꯗꯥꯟꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯈꯤ꯫ ꯗꯥꯏꯅꯥꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯥꯎꯔꯗꯨꯅ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯖꯍꯥꯖꯁꯤꯡꯕꯨ ꯍꯤ ꯍꯣꯟꯕꯗ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯂꯗꯨꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯦꯡꯍꯟꯈꯤ꯫ ꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯉꯥꯏꯔꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯑꯍꯟ ꯏꯐꯤꯖꯦꯅꯤꯌꯥꯕꯨ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯒꯥꯃꯦꯝꯅꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯂꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯊꯥꯈꯤ, ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯍꯤꯔꯣ ꯑꯀꯤꯂꯤꯁꯀ ꯂꯨꯍꯣꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯀꯠꯊꯣꯛꯅꯕ ꯂꯥꯏ ꯀꯠꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯨꯈꯤ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯗꯥꯏꯅꯥꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯁꯖꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯇꯨꯅ ꯃꯔꯛ ꯊꯠꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯗꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯪꯗ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯊꯧꯒꯜꯂꯣꯏ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯑꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯨꯔꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯅ ꯇ꯭ꯔꯣꯏꯗ ꯆꯠꯈꯤ꯫[꯱][꯲][꯳]

ꯚꯔꯖꯤꯜꯒꯤ (ꯈ꯭ꯔꯤꯁ꯭ꯇꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤ ꯷꯰-꯱꯹) ꯑꯦꯅꯦꯏꯗꯅ ꯇ꯭ꯔꯣꯖꯟ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯑꯦꯅꯤꯌꯥꯁꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤ, ꯃꯍꯥꯛꯅ, ꯇ꯭ꯔꯣꯏ ꯇꯨꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ, ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯀꯥꯔꯊꯦꯖꯇ ꯇꯥꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯇꯥꯂꯤꯗ ꯂꯩꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯆꯥꯔꯣꯜ-ꯁꯨꯔꯣꯜꯁꯤꯡ (ꯔꯣꯃꯨꯂꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯔꯦꯃꯁ)ꯅ ꯔꯣꯝ ꯁꯍꯔ ꯂꯤꯡꯈꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯡꯖꯧꯅꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯦꯅꯤꯟꯁꯨꯂꯥ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤꯡꯗ ꯑꯦꯅꯤꯌꯥꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯇ꯭ꯔꯣꯖꯥꯟꯁꯤꯡꯅ ꯇꯤꯕꯔ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯦꯇꯤꯌꯝꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯕꯥꯛꯇ ꯌꯧꯔꯛꯏ꯫ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯖꯨꯅꯣꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒ ꯂꯥꯟ ꯑꯃꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯟ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯦꯇꯤꯌꯝꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯚꯣꯜꯁꯤꯌꯥꯟ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯀꯦꯃꯤꯂꯥꯕꯨ ꯑꯔꯔꯨꯟꯁꯅ ꯍꯥꯠꯈꯤ꯫ ꯗꯥꯏꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯤ, ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯦꯃꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯤꯝꯐꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯄꯤꯁꯇ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤ:[꯱][꯲][꯳]

ꯀꯦꯃꯤꯂꯥꯅ ꯂꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯇꯝꯊꯤꯔꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯗ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯩ꯫ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯩ, ꯅꯨꯄꯤꯃꯆꯥ, ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯀꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ; ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯀꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯗꯦ...

— (276)[꯱][꯲][꯳]

ꯗꯥꯏꯅꯥꯅ ꯀꯦꯃꯤꯂꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯕꯨ ꯀꯟꯕꯤꯅꯕ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯇꯥꯡꯗ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯧꯅꯤꯖꯈꯤ:[꯱][꯲][꯳]

ꯑꯣ ꯆꯥꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯎꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯕ ꯗꯥꯏꯅꯥ ꯗ ꯚꯔꯖꯤꯟ, ꯑꯩꯍꯥꯛ, ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯥ, ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯦꯕꯥꯗ ꯋꯥꯁꯛꯄꯤꯌꯨ꯫ ꯅꯍꯥꯛꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯑꯗꯨ, ꯌꯦꯛꯅꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯆꯦꯜꯂꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯥꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯅꯍꯥꯛꯄꯨ ꯀꯧꯏ, ꯍꯦ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ- ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ, ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯆꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯀꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠꯇ ꯀꯠꯊꯣꯛꯂꯦ꯫

— (276-277)[꯱][꯲][꯳]

ꯗꯥꯏꯅꯥꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ: "ꯃꯍꯥꯛ ꯗꯥꯏꯅꯥꯕꯨ ꯃꯊꯟꯇ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯕ, ꯃꯇꯝ ꯆꯨꯞꯄꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯚꯔꯖꯤꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕ, ꯁꯦꯡꯂꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯥꯟꯅꯕꯕꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯐꯥꯎꯈꯤ꯫ (꯲꯷꯷) ꯀꯦꯃꯤꯂꯥꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯒꯤ ꯂꯃꯟ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯑꯣꯄꯤꯁ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯊꯥꯈꯤ:[꯱][꯲][꯳]

ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯤꯔꯨꯡ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯣꯛꯊꯕꯤꯌꯨ: ꯂꯃꯟ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯇꯦꯟꯖꯩ ꯑꯃ ꯂꯧꯊꯣꯛꯎ: ꯃꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ, ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯦꯡꯂꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡꯕꯨ ꯑꯁꯣꯛ-ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛ ꯏꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯂꯃꯟ ꯈꯨꯝꯕꯤꯌꯨ꯫

— (277-278)[꯱][꯲][꯳]

ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯅꯥꯎꯅꯨꯄꯥ ꯑꯦꯄꯣꯂꯣꯒꯨꯝꯅ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯔꯣꯃꯥꯟꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄꯁꯤꯡꯒꯨꯝꯅ, ꯗꯥꯏꯅꯥꯅ ꯖꯨꯄꯤꯇꯔꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ ꯖꯨꯅꯣꯒꯤ ꯑꯁꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯤꯡꯈꯤ꯫ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯂꯨꯍꯣꯡꯕ ꯄꯥꯝꯗꯕꯅ, ꯃꯍꯥꯛ ꯚꯔꯖꯤꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯗꯥꯟꯕꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯑꯣꯏꯈꯤ, ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯅꯥꯎꯅꯨꯄꯥꯒ ꯃꯥꯟꯅꯕ, ꯂꯤꯔꯨꯡ ꯑꯃ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯦꯟꯖꯩꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯦꯜ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯕ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯗꯗꯤ, ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯎꯠꯄ ꯉꯝꯂꯕꯁꯨ, ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯁꯛ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯃꯥ ꯎꯠꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯅꯤꯑꯣꯕꯦꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯇꯔꯦꯠ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯗ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯎꯠꯈꯤꯗꯦ, ꯑꯒꯥꯃꯦꯝꯅꯣꯟꯒꯤ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯃꯥꯡꯍꯟꯈꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯛꯇꯦꯌꯟꯅ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯁꯒꯣꯜꯁꯤꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯥꯡꯍꯟꯅꯕ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯏꯔꯣꯏꯕ ꯎꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯦꯃꯤꯂꯥꯕꯨ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯥꯗꯥꯟꯕꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤꯅ ꯂꯃꯟ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤ꯫ ꯗꯥꯏꯅꯥ ꯑꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯑꯃꯍꯦꯛꯇꯗꯒꯤ ꯃꯥꯟꯅꯕ (ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯑꯣꯡ ꯈꯔꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯕ) ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯕ, ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯕ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯤ꯫[꯱][꯲][꯳]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯗꯥꯏꯅꯥ&oldid=52572" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ