Jump to content

ꯗꯦꯁꯀꯤ ꯈꯥꯔꯧ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

"ꯗꯦꯁꯀꯤ ꯈꯥꯔꯧ" (Indian Cobra) ꯑꯁꯤ ꯈꯥꯔꯧ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯃꯍꯨ ꯆꯦꯟꯕ ꯂꯤꯟ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ꯫[꯱] ꯂꯩꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯄꯗꯤ ꯗꯦꯁꯀꯤ ꯈꯥꯔꯧꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯢꯕꯅꯤ꯫

ꯃꯇꯦꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  1. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Indian_Cobra