Jump to content

ꯙꯅꯃꯟꯖꯨꯔꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯙꯅꯃꯟꯖꯨꯔꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ (DM University)[꯱]

ꯙꯅꯃꯟꯖꯨꯔꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  1. ꯗꯤ.ꯑꯦꯝ.ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯣꯐ ꯑꯥꯔ꯭ꯇꯁ, ꯏꯝꯐꯥꯜ
  2. ꯗꯤ.ꯑꯦꯝ.ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯣꯐ ꯀꯃ꯭ꯔꯁ, ꯏꯝꯐꯥꯜ
  3. ꯗꯤ.ꯑꯦꯝ.ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯣꯐ ꯁꯥꯏꯟꯁ, ꯏꯝꯐꯥꯜ
  4. ꯖꯤ.ꯄꯤ.ꯋꯨꯃꯦꯟꯁ ꯀꯣꯂꯦꯖ, ꯏꯝꯐꯥꯜ
  5. ꯑꯦꯜ.ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯁ ꯂꯣ ꯀꯣꯂꯦꯖ, ꯏꯝꯐꯥꯜ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯄꯥꯟꯒ ꯁꯝꯅꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]