ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯑꯁꯤ ꯐꯨꯜ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯨꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯢ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯱ꯗꯒꯤ ꯄꯤꯛꯊꯕ ꯍꯥꯢꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯇꯕ ꯍꯥꯢꯕꯗꯨ ꯈꯪꯅꯩ ꯫ ꯐꯨꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯨꯜ ꯀꯧꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯩꯁꯤꯡ ꯃꯌꯦꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅ ꯃꯄꯨꯛꯅꯨꯡꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯋꯥ ꯅꯥꯎꯄꯨꯕꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯋꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯢꯔꯛꯄ ꯐꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯛꯇꯥꯛꯄꯗ ꯊꯥ ꯑꯔꯣꯢꯕꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯅꯋꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯥꯎꯗ ꯄꯨꯛꯐꯨꯟ ꯐꯨꯟꯕꯕꯨ ꯁꯛꯇꯥꯛꯏ ꯍꯥꯢꯕꯗꯒꯤꯅꯤ ꯫

ꯐꯨꯟ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=꯰&oldid=47680" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ