꯱꯰꯰꯰

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

꯱꯰꯰꯰ (ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯃ) ꯑꯁꯤ ꯀꯥ ꯃꯔꯤ ꯁꯨꯕ ꯈꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯃꯁꯤꯡꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯆꯩꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤꯡ ꯱ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯀꯥ ꯳ꯁꯨꯕ ꯃꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯱꯰꯰ ꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯇꯔꯥꯔꯛ ꯄꯨꯔꯤꯅꯔꯒ ꯁꯦꯝꯃꯤ ꯫

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=꯱꯰꯰꯰&oldid=30304" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ