Jump to content

꯱꯵

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯋꯥꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯟꯃꯟꯂꯤ ꯈꯔꯥ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯍꯟꯂꯨ ꯫

ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟꯒꯤ ꯆꯩꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯔꯥ-ꯃꯉꯥ ꯁꯨꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯅꯤ ꯫

ꯁꯤꯖꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=꯱꯵&oldid=20662" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ