꯲꯷

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

꯲꯷ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯄꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯨꯟ ꯇꯔꯦꯠ ꯍꯥꯢꯅ ꯄꯥꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯲꯶ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯲꯸ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯁꯤꯡꯅꯤ, ꯃꯁꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯀꯤ ꯅꯝꯕꯔ 27 ꯃꯁꯤꯒꯁꯨ ꯃꯥꯟꯅꯩ꯫[꯱]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=꯲꯷&oldid=30402" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ