Jump to content

꯲꯹

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

꯲꯹ ꯁꯤ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟꯒꯤ ꯀꯨꯟꯃꯥꯄꯟ ꯁꯨꯕ ꯃꯁꯤꯡꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯆꯩꯁꯤꯡ ꯏꯌꯦꯛꯅꯤ ꯫

ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯑꯔꯤꯕ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞꯅꯥ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯈꯔꯦ ꯫

ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

꯲꯹ ꯁꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯤꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯟꯕ ꯀꯥ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯁꯤꯡꯅꯤ, ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯏꯔꯒꯅꯥ ꯀꯨꯟꯃꯥꯄꯟ ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯏꯒꯅꯤ ꯫

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯎ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=꯲꯹&oldid=19329" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ