Jump to content

꯴꯰꯴

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

꯴꯰꯴ ( ꯆꯥꯃꯔꯤ ꯃꯔꯤ ) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯴꯰꯳ ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯴꯰꯵ ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯁꯤꯡꯅꯤ ꯫

ꯈꯔꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

  1. ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝ ꯈꯔꯥ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯊꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯤ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯎꯠꯂꯛꯏ ꯫
  2. ꯃꯥꯂꯤꯌꯥ ꯄꯥꯜꯆꯥ ꯀꯨꯝꯁꯤꯡ ꯴꯰꯴ ꯫
  3. ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯴꯰꯴ ꯫

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

꯴꯰꯵

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=꯴꯰꯴&oldid=35797" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ