Jump to content

꯵꯲꯴

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

꯵꯲꯴ (ꯆꯥꯝꯉꯥꯒ ꯁꯨꯞꯅ ꯀꯨꯟꯃꯔꯤ) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯵꯲꯳ ꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯵꯳꯵ ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯫ꯆꯩꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯀꯥ ꯑꯍꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯨꯝꯃ ꯁꯨꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯅꯤ ꯫

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯎ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

꯵꯲꯵

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=꯵꯲꯴&oldid=56643" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ