꯷꯰ (ꯃꯁꯤꯡ)

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
← ꯶꯹ ꯷꯰ ꯷꯱ →
ꯆꯨꯝꯅꯒꯤseventy
ꯑꯍꯥꯟ ꯑꯀꯣꯟ꯷꯰th
(seventieth)
ꯐꯦꯛꯇꯣꯔꯥꯏꯖꯦꯁꯟ꯲ × ꯵ × ꯷
ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯆꯩꯁꯤꯡꯂꯣꯟLua error in Module:Greek at line 140: attempt to compare number with nil.
ꯕꯥꯏꯅꯥꯔꯤ꯱꯰꯰꯰꯱꯱꯰
ꯇꯔꯅꯔꯤꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Ternary
ꯀꯨꯋꯇꯔꯅꯔꯤꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Quaternary
ꯀꯨꯏꯅꯔꯤꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Quinary
ꯁꯦꯅꯔꯤꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Senary
ꯑꯣꯛꯇꯦꯜꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Octal
ꯗꯨꯑꯣꯗꯦꯁꯤꯃꯦꯜꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Duodecimal
ꯍꯦꯁꯥꯖꯤꯁꯦꯃꯦꯜꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Hexadecimal
ꯚꯥꯏꯖꯦꯁꯤꯃꯦꯜꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Vigesimal
ꯃꯈ ꯳꯶ꯇꯦꯝꯄ꯭ꯂꯦꯠ:Base ꯳꯶


꯷꯰ (ꯍꯨꯝꯐꯨ-ꯇꯔꯥ) ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯆꯩꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤꯡꯅꯤ ꯫ ꯍꯨꯝꯐꯨ-ꯇꯔꯥ ꯁꯤꯅꯥ ꯍꯨꯝꯐꯨ-ꯇꯔꯥ ꯃꯥꯊꯣꯏ ꯍꯦꯛ ꯃꯃꯥꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯨꯝꯐꯨꯃꯥꯄꯟꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯊꯪ ꯃꯁꯤꯡꯅꯤ ꯫

ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=꯷꯰_(ꯃꯁꯤꯡ)&oldid=18314" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ