ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

(ꯅꯤꯄꯥꯜ, ꯅꯤꯄꯥꯟ) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯩꯁꯤꯡ ꯃꯌꯦꯛ ꯅꯤꯄꯥꯟꯁꯨꯕ ꯃꯁꯤꯡꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯡ "꯸" ꯑꯁꯤ ꯇꯨꯃꯥ ꯁꯨꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯱ꯁꯨꯅꯤ, ꯆꯩꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤꯡ , , , ꯅ ꯆꯩꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤꯡ ꯸ ꯑꯁꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯌꯦꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯫ ꯆꯩꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤꯡ ꯶꯴ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯥꯏ ꯫ ꯆꯩꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤꯡ ꯸ ꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯀꯥ ꯱ꯒꯤ ꯈꯨꯋꯥꯏ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯨꯃꯥ ꯁꯨꯗꯕ ꯑꯁꯤꯡ ꯱ꯁꯨ ꯑꯣꯏ ꯫

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=꯸&oldid=25495" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ