꯹꯷

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

꯹꯷ (ꯃꯔꯤꯐꯨꯇꯔꯥ ꯇꯔꯦꯠ) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯩꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃꯅꯤ ꯹꯶ ꯀꯤ ꯃꯊꯪ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯹꯹ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯫ ꯆꯩꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯨꯝꯃ ꯁꯨꯗꯕ ꯀꯥ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯅꯤ ꯫

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯎ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

꯹꯸

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=꯹꯷&oldid=18829" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ