Jump to content

ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯦꯗ ꯇꯥꯏꯝ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
(Coordinated Universal Time ꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯍꯟꯂꯛꯄ)

ꯃꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯆꯠꯅꯕ ꯄꯨꯡꯁꯤꯡ ꯫ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯁꯦꯝꯂꯕ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯋꯥꯡꯂꯦꯟ