Jump to content

ꯀꯣꯔꯤꯌꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯀꯣꯔꯤꯌꯥ
조선/朝鮮 (ꯑꯋꯥꯡ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯟ)
한국/韓國 (ꯈꯥ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯟ)

Flag of Korea
Flag
Location of  ꯀꯣꯔꯤꯌꯥ  (green)
Location of  ꯀꯣꯔꯤꯌꯥ  (green)
ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ citySeoul
Language(s)[[|Korean language|Korean]]
ꯂꯩꯄꯥꯛꯆꯥ ꯃꯃꯤꯡ[[|Koreans|Korean]]
[[|List of sovereign states|Sovereign states]]North Korea
South Korea
ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ
ꯀꯤꯝ ꯖꯣꯡ-ꯎꯟ
Moon Jae-in
ꯃꯐꯝ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕ
• ꯑꯄꯨꯟꯕ
꯲,꯱꯹,꯱꯵꯵ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯔ[]%s[꯱][꯲]
• ꯏꯁꯤꯡ (%)
2.8
ꯃꯤꯁꯤꯡ
• 2017 estimate
~77 million
• ꯀꯨꯡꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ
꯳꯴꯹.꯰꯶/km2 (꯹꯰꯴.꯱/sq mi)
ꯖꯤ•ꯗꯤ•ꯄꯤ (nominal)2017 ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ
• ꯑꯄꯨꯟꯕ
$1.5 trillion[꯳]
• ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯱ ꯗ
$20,000
ꯁꯦꯟꯌꯦꯛNorth Korean won (₩)
South Korean won ()
ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯌꯨ•ꯇꯤ•ꯁꯤ+9[꯴] ([[|Korea Standard Time|KST]])

ꯀꯣꯔꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯩꯩꯩꯕꯥ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯱꯹꯴꯸ ꯇꯥꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯑꯋꯥꯡ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯥ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯅꯤ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯨꯅꯥ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤ ꯫ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥ ꯁꯤ ꯆꯤꯅꯥꯅꯥ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞꯇꯥ ꯀꯣꯏꯁꯤꯟꯂꯤ, ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯇꯅꯥ ꯔꯨꯁꯤꯌꯥꯅꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯇꯅꯥ ꯖꯄꯥꯟ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯩ ꯫

ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯁꯤ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯶꯷꯶ AD ꯗꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯂꯣꯟ ꯑꯃꯥꯈꯛꯇꯥ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤ, ꯆꯍꯤ ꯆꯥ ꯀꯌꯥ ꯃꯨꯛꯅꯥ ꯈꯠꯅꯥ ꯆꯩꯅꯕ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ Three Kingdoms of Korea, ꯀꯣꯟꯅ ꯊꯪꯗ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅꯥ ꯄꯨꯁꯤꯟꯗꯨꯅꯥ Unified Silla ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯈꯥ ꯊꯪꯕꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ Balhae ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯑꯋꯥꯡ ꯊꯪꯕꯗ ꯫ Unified Silla ꯑꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯍꯨꯝꯊꯣꯛꯅꯥ ꯈꯣꯏꯗꯣꯛꯂꯝꯃꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ Later Three Kingdoms period ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯂꯧꯅꯈꯤ ꯫ Goryeo ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ Goguryeoꯅꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯍꯧ ꯏ, ꯃꯍꯥꯛꯅꯥ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯅꯤ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥ ꯄꯦꯅꯤꯟꯁꯨꯂꯥ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯂꯝꯃꯤ ꯫ Around the same time, Balhae collapsed and its last crown prince fled south to Goryeo. Goryeo (also spelled as Koryŏ), whose name developed into the modern exonym "Korea", was a highly cultured state that created the world's first metal movable type in 1234.[꯵][꯶][꯷][꯸][꯹][꯱꯰] ꯑꯗꯨꯝꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, Mongol Empire ꯅꯥ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯇꯣꯏꯅꯥ ꯂꯥꯟꯗꯥꯔꯛꯄꯅꯥ ꯃꯔꯝꯑꯣꯏꯔꯒ ꯱꯳ ꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤ ꯆꯥꯁꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯁꯣꯟꯂꯝꯃꯤ vassal state ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈꯤ ꯆꯍꯤ ꯱꯰ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯟ ꯁꯣꯛꯅꯔꯕ ꯇꯨꯡꯗ ꯫

ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯖꯣꯁꯤꯑꯣꯟꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯲꯰꯰ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯏꯡ ꯆꯤꯛꯄ ꯍꯥꯠꯅꯥ ꯁꯨꯅꯥ ꯂꯩꯇꯕ ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯂꯧꯅꯩ ꯫ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥ ꯃꯌꯦꯛꯁꯤ Sejong the Great ꯅꯥ ꯱꯵ ꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤ ꯆꯥꯗ ꯁꯥꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯇꯝꯁꯤ Confucianism ꯌꯥꯝꯅꯥ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯫ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯅꯤꯡꯊꯧꯔꯣꯜ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞꯂꯣꯝꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯃꯥ ꯊꯣꯟꯂꯝꯃꯤ "Hermit Kingdom" ꯫ ꯑꯊꯦꯡꯕ ꯱꯹ ꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤ ꯆꯥꯁꯤꯗ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯖꯄꯥꯟ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤ ꯫ First Sino-Japanese War ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯁꯤ ꯀꯨꯃꯖꯥ ꯱꯹꯱꯰ ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯖꯄꯥꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯲ꯁꯨꯕ ꯂꯥꯟꯖꯥꯎ ꯑꯒꯨꯁꯠ ꯱꯹꯴꯵ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤ ꯫

ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯱꯹꯴꯵, Soviet Union ꯑꯃꯁꯨꯡ United States ꯌꯥꯅꯔꯝꯃꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥ ꯗ ꯖꯄꯥꯟꯅꯤꯁ ꯁꯤꯡꯅꯥ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅꯥ ꯆꯪꯖꯕ ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯲ꯁꯨꯕ ꯂꯥꯟꯖꯥꯎ ꯍꯦꯛ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯋꯥꯡ ꯊꯪꯕ ꯁꯔꯨꯛꯅꯥ ꯁꯣꯕꯤꯌꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯑꯣꯟ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯥ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯅꯥ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯅꯥ ꯫

ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯀꯣꯔꯤꯌꯥ&oldid=55254" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ