ꯀꯣꯞꯇꯤꯛ ꯂꯣꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

Liturgical codex Louvre E10094.jpg "ꯀꯣꯞꯇꯤꯛ ꯂꯣꯟ" (ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ ~ ⲧⲙⲛ̄ⲧⲣⲙ̄ⲛ̄ⲕⲏⲙⲉ) ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯣꯞꯇꯤꯛ ꯏꯓꯤꯞꯁꯤꯌꯥꯟ ꯂꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯂꯤꯄ ꯏꯖꯤꯞꯇ ꯉꯥꯡꯅꯔꯝꯕ ꯂꯣꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯥꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯣꯟ ꯆꯥꯇꯥꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]