ꯀꯥꯆꯤꯟ ꯂꯣꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯀꯥꯆꯤꯟ ꯂꯣꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯖꯤꯡꯐꯣ ꯂꯣꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯤꯡꯐꯣ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯋꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯥꯀꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯇ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯂꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ꯫

ꯃꯇꯦꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]