ꯀꯥꯆꯤꯟ ꯂꯣꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯀꯥꯆꯤꯟ ꯂꯣꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯖꯤꯡꯐꯣ ꯂꯣꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯤꯡꯐꯣ ꯂꯣꯟ ꯑꯁꯤ ꯑꯋꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯥꯀꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯇ ꯉꯥꯡꯅꯕ ꯂꯣꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]