ꯈꯥꯀꯤ ꯂꯩꯄꯥꯛ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯆꯤꯅꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯏꯅꯥ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: China) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯂꯦꯝꯒꯤ ꯈꯨꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅꯤ, ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯃꯨꯛ ꯁꯨꯔꯦ ꯫ ꯕꯩꯖꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡꯅꯤ ꯫

ꯆꯤꯅꯥ

ꯐꯤꯔꯥꯜ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯆꯤꯅꯥꯒꯤ ꯐꯤꯔꯥꯜ

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯂꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]