Jump to content

ꯀꯥꯕ (ꯏꯁꯂꯥꯝ)

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

"ꯀꯥꯕ" (ꯀꯥꯕꯍ)(Kaaba) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯁꯂꯥꯝ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯢꯕ ꯃꯁ꯭ꯖꯤꯗ ꯑꯣꯢꯔꯤꯕ ꯁꯥꯎꯗꯤ ꯑꯔꯥꯕꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯦꯛꯀꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯁ꯭ꯖꯤꯗ ꯑꯜ-ꯍꯔꯥꯝꯒꯤ ꯃꯌꯥꯢꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯪꯂꯦꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱]

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]