Jump to content

ꯃꯦꯛꯀꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯃꯦꯛꯀꯥ (ꯂꯦꯇꯤꯟ ꯃꯌꯦꯛꯇ: Mecca) ꯑꯁꯤ ꯏꯁ꯭ꯂꯥꯝ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯒꯤ ꯈ꯭ꯥꯢꯗꯒꯤ ꯁꯦꯡꯂꯕ ꯃꯌꯣꯜꯂꯝꯂꯦꯟ ꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯎꯗꯤ ꯑꯔꯥꯕꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯦꯛꯀꯥ ꯄꯅꯥꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯫

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯃꯦꯛꯀꯥ&oldid=50856" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ