ꯃꯦꯛꯀꯥ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯃꯦꯛꯀꯥ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Mecca) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯏꯁ꯭ꯂꯥꯝ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯒꯤ ꯈ꯭ꯥꯢꯗꯒꯤ ꯁꯦꯡꯕ ꯃꯌꯣꯜꯂꯝꯂꯦꯟ ꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯎꯗꯤ ꯑꯔꯥꯕꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯦꯛꯀꯥ ꯄꯅꯥꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯫ Final circulation of the Kaaba.jpg Mecca.jpg

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯃꯦꯛꯀꯥ&oldid=26922" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ