ꯂꯦꯇꯤꯟ ꯃꯌꯦꯛ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search
Abecedarium.png
ꯂꯦꯇꯤꯟ
ꯔꯣꯃꯥꯟ
A Specimen by William Caslon.jpg
ꯃꯈꯜ
ꯃꯥꯏꯀꯩLeft-to-right
ꯑꯥꯏꯑꯦꯁꯑꯣ ꯱꯵꯹꯲꯴Latn, 215
Unicode alias
ꯂꯦꯇꯤꯟ

ꯂꯦꯇꯤꯟ ꯃꯌꯦꯛ (Latin) ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯃꯌꯦꯛ (Roman), ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯌꯦꯛꯇꯒꯤ ꯁꯦꯝꯂꯛꯈꯤꯕ ꯑꯌꯦꯛꯄ ꯈꯨꯇꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯤꯡꯕꯨꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯏꯇ꯭ꯔꯨꯁꯀꯥꯟ ꯈꯨꯟꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤ ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯨꯡꯗ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯕꯗ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯈꯤ꯫

ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯂꯣꯟ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯅꯅꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯣꯢꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤ꯫ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁ, ꯖꯔꯃꯟ, ꯁ꯭ꯄꯦꯅꯤꯁ ꯂꯣꯟꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯂꯣꯟ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯅꯅꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯣꯢꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤ꯫

Ioanne Arnoldo 1541.PNG
Rekenaar 1553.jpg
Ornamental Alphabet - 16th Century.svg

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]