ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯌꯦꯛ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯌꯦꯛ (Greek alphabet) ꯑꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯣꯟꯒꯤꯗꯃꯛ ꯏꯅꯅꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯢꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯲꯴ ꯂꯩ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯅꯩꯅꯂꯣꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯩꯁꯤꯡꯂꯣꯟ ꯗ ꯇꯣꯢꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]