ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯌꯦꯛ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ
Greek Alphabet.png
Greek alphabet (Jason Davey).png

ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯌꯦꯛ (Greek alphabet) ꯑꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯣꯟꯒꯤꯗꯃꯛ ꯏꯅꯅꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯢꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯲꯴ ꯂꯩ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯅꯩꯅꯂꯣꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯩꯁꯤꯡꯂꯣꯟ ꯗ ꯇꯣꯢꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯫

Greek alphabet.png
Greekalphabet.svg
Gospel Estienne 1550.jpg

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]