ꯃꯌꯣꯜꯂꯝꯂꯦꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

"ꯃꯌꯣꯜꯂꯝꯂꯦꯟ" (ꯃꯌꯣꯟꯂꯝꯂꯦꯟ, ꯁꯍꯔ ꯑꯆꯧꯕ, ꯃꯍꯥꯅꯒꯔ)(City) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯟꯇꯥꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯫[꯱]

City.jpg

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]