ꯃꯌꯣꯜꯂꯝꯂꯦꯟ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

"ꯃꯌꯣꯜꯂꯝꯂꯦꯟ" (ꯃꯌꯣꯟꯂꯝꯂꯦꯟ, ꯁꯍꯔ ꯑꯆꯧꯕ, ꯃꯍꯥꯅꯒꯔ)(City) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯟꯇꯥꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]