Jump to content

ꯃꯌꯣꯜꯂꯝ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯃꯌꯣꯜꯂꯝ (ꯃꯌꯣꯟꯂꯝ, ꯁꯍꯔ, ꯅꯒꯔ)(Town) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤ ꯈꯨꯟꯇꯥꯕ ꯃꯐꯝꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯌꯣꯜꯂꯝꯂꯦꯟꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯤꯛꯏ ꯫

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯃꯌꯣꯜꯂꯝ&oldid=35151" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ