ꯃꯌꯣꯜꯂꯝ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

ꯃꯌꯣꯜꯂꯝ (ꯃꯌꯣꯟꯂꯝ, ꯁꯍꯔ, ꯅꯒꯔ)(Town) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤ ꯈꯨꯟꯇꯥꯕ ꯃꯐꯝꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯌꯣꯜꯂꯝꯂꯦꯟꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯤꯛꯏ ꯫[꯱] Town.jpg

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯀꯩꯊꯦꯜ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯃꯌꯣꯜꯂꯝ&oldid=27363" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ