ꯃꯌꯣꯜꯂꯝ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation ꯊꯤꯕꯥ ꯗ ꯆꯣꯡꯉꯨ

ꯃꯌꯣꯜꯂꯝ (ꯃꯌꯣꯟꯂꯝ, ꯁꯍꯔ, ꯅꯒꯔ)(Town) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤ ꯈꯨꯟꯇꯥꯕ ꯃꯐꯝꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯌꯣꯜꯂꯝꯂꯦꯟꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯤꯛꯏ ꯫

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯃꯌꯣꯜꯂꯝ&oldid=35151" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ