Jump to content

ꯀꯨꯁꯨꯝꯂꯩ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯀꯨꯁꯨꯝꯂꯩ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Safflower) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯔꯦꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ, ꯃꯔꯛꯀꯤ ꯋꯥꯡ ꯆꯥꯎꯕ, ꯇꯤꯡꯈꯪ ꯄꯥꯟꯕ ꯆꯍꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯂꯩ ꯁꯥꯠꯄ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯅꯤ ꯫

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯕꯔꯞꯂꯩ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯀꯨꯁꯨꯝꯂꯩ&oldid=55269" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ