ꯕꯔꯞꯂꯩ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯕꯔꯞꯂꯩ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Bottlebrush, Callistemon) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯩ ꯁꯥꯠꯄ ꯎ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩ ꯑꯉꯥꯡꯕ ꯁꯥꯠꯂꯤ ꯫

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯎꯂꯩ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯕꯔꯞꯂꯩ&oldid=24499" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ