Jump to content

ꯎ ꯄꯥꯝꯕꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯎ ꯄꯥꯝꯕꯤ (ꯑꯔꯤꯕ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ: ꯇꯂꯥ ꯄꯥꯃꯦꯜ) ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯣꯛ ꯁꯥꯡꯕ ꯃꯁꯥ ꯃꯔꯦꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯟꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯃꯈꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯃꯤꯡꯅꯤ꯫ ꯎ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯕ ꯃꯐꯝꯕꯨ ꯎꯃꯪ ꯀꯧꯏ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯎ_ꯄꯥꯝꯕꯤ&oldid=40007" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ