ꯎꯂꯩ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯎꯂꯩ (ꯎꯔꯩ)(ꯏꯪꯂꯤꯁ: Orchid) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯆꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯝ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩ ꯁꯥꯠꯄ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯎꯂꯩ&oldid=24493" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ