ꯀ꯭ꯋꯥꯛꯂꯩ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯀ꯭ꯋꯥꯛꯂꯩ (ꯏꯪꯂꯤꯁ: Blue Vanda, Vanda coerulea) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ, ꯑꯁꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯤꯅꯥ ꯂꯩꯄꯥꯛꯇ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯧꯕ ꯎꯂꯩ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯀ꯭ꯋꯥꯛꯂꯩ&oldid=35443" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ