Jump to content

ꯀꯨ ꯆꯤ ꯇꯅꯦꯜꯁꯤꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯀꯨ ꯆꯤ ꯇꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝꯒꯤ ꯍꯣ ꯆꯤ ꯃꯤꯟ ꯁꯤꯇꯤ (ꯁꯥꯏꯒꯣꯟ)ꯒꯤ ꯁꯤ ꯗꯤꯁ꯭ꯠꯔꯤꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯁꯝꯅꯐꯝ ꯇꯅꯦꯂꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯅꯦꯇꯋꯥꯔꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯁꯔꯨꯀꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗꯥ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯕ ꯇꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯦꯇꯋꯥꯔꯛ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯀꯨ ꯆꯤ ꯇꯅꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯝꯃꯤꯒꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯣꯏꯈꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯱꯹꯶꯸ꯗ ꯇꯤ ꯑꯣꯐꯦꯟꯁꯀꯤꯗꯃꯛꯇꯥ ꯚꯤꯌꯦꯠ ꯀꯪꯒꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯅꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯫

ꯀꯨ ꯆꯤ ꯇꯅꯦꯜ ꯋꯥꯍꯩ ꯋꯥꯇꯥ ꯊꯥꯕꯝ
ꯀꯨ ꯆꯤ ꯇꯅꯦꯜ

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]