Jump to content

ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯌꯣꯜꯂꯝꯗ ꯃꯩꯔꯝ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯊꯪꯕꯥ ꯁꯔꯨꯛꯇ ꯂꯩꯕꯥ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯅꯥ ꯁ꯭ꯀꯨꯋꯥꯔ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ ꯳꯱꯱,꯶꯹꯹ ꯔꯣꯝ ꯀꯣꯟꯁꯤꯜꯂꯤ ꯫ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯹꯶ ꯍꯦꯟꯅꯥ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯱꯵ꯁꯨꯕꯅꯤ ꯫ ꯚꯤꯌꯦꯠꯅꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯊꯪꯕꯗ ꯆꯥꯏꯅꯥ, ꯅꯣꯡꯆꯨꯞ ꯊꯪꯕꯗ ꯂꯥꯑꯣꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯝꯕꯣꯗꯤꯌꯥꯒ ꯉꯃꯈꯩ ꯑꯣꯏ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯥꯏꯂꯦꯟꯗꯒꯤ ꯒꯜꯐꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯏꯄꯥꯛꯀꯤ ꯉꯃꯈꯩꯁꯤꯡ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯈꯥ-ꯆꯥꯏꯅꯥ ꯏꯄꯥꯛꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯐꯤꯂꯤꯄꯤꯟꯁ, ꯏꯟꯗꯣꯅꯦꯁꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯂꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯉꯃꯈꯩꯁꯤꯡ ꯁꯔꯨꯛ ꯈꯔꯥ ꯊꯪꯅꯔꯤ ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯅꯣꯏꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯂꯝꯖꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯍꯣ ꯆꯤ ꯃꯤꯟ ꯁꯤꯇꯤꯅꯤ ꯫