Jump to content

ꯀꯩ (ꯁꯥ)

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯀꯩ (ꯄꯥꯝꯕ ꯀꯩ)(ꯅꯩꯅꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯤꯡꯂꯦꯟ: Panthera tigris) ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯗꯣꯡꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯁꯥ ꯃꯔꯒꯇ ꯈ꯭ꯋꯥꯢꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯁꯥꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯁꯥꯍꯤꯡ ꯆꯥꯕ ꯁꯥ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯅꯩꯅꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯄꯥꯟꯊꯦꯔꯥ ꯁꯥꯒꯩꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯜꯂꯤ꯫[꯱]

ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯀꯩ_(ꯁꯥ)&oldid=31466" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ