Jump to content

ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ ꯀꯤꯌꯣꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ ꯀꯤꯌꯣꯡ (Sanamahi Kiyong) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ (ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ) ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯢꯕ ꯂꯥꯢꯁꯪꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯐꯥꯏꯜ:Lainingkol.jpg