Jump to content

ꯁꯔꯁ꯭ꯋꯇꯤ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯁꯔꯁ꯭ꯋꯇꯤ (ꯁꯔꯁ꯭ꯋꯇꯤꯁꯨ) ꯑꯁꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯕ, ꯂꯧꯁꯤꯡ, ꯏꯁꯩ-ꯅꯣꯡꯃꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯖꯕꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯚꯥꯔꯇꯤ (ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ), ꯁꯇꯔꯨꯄ (ꯂꯩꯕ), ꯕꯦꯗꯃꯥꯇꯥ ('ꯕꯦꯗꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥ'), ꯕ꯭ꯔꯍꯃꯤ, ꯁꯥꯔꯗꯥ, ꯋꯥꯒꯤꯁ꯭ꯋꯔꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯨꯠꯀꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯈꯪꯅꯩ꯫ ꯚꯦꯛ ꯑꯣꯏꯅ, ꯃꯍꯥꯛ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤꯅꯤ꯫ ꯁꯔꯁ꯭ꯋꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯔꯤꯒꯕꯦꯗꯇ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯙꯔꯃꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯁꯪꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯠꯀꯤ ꯅꯧꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯛꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯅ ꯒꯅꯦꯁꯇ ꯀꯣꯂꯣꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯌꯦꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜꯁꯤꯡ ꯄꯤ꯫ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜ ꯕꯩꯁꯅꯚꯁꯤꯡꯅ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯕꯤꯁꯅꯨꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯔꯕꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛ ꯀꯂꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯏꯟ꯭ꯁꯀꯤ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕ꯭ꯔꯍꯃꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯁꯔꯁ꯭ꯋꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯖꯩꯟ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯨꯗꯙꯤꯁ꯭ꯠ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯨꯞ ꯈꯔꯅ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯅꯩ꯫[꯱][꯲][꯳]

ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯅꯥꯃꯍꯤ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯒꯤ ꯂꯦꯡꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯂꯥꯢꯔꯦꯝꯃꯗꯤ ꯁꯤꯡꯖꯥꯈꯣꯝꯕꯤꯅꯤ꯫

ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ-ꯂꯥꯏꯁꯣꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯁꯔꯁ꯭ꯋꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛꯇꯤ 'ꯆꯤꯡꯂꯦꯝꯕ', 'ꯆꯦꯟꯕ', ꯑꯃꯁꯨꯡ 'ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯦꯟꯕ' ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯉꯟꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯥꯔꯌꯟꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩꯒꯤ ꯇꯨꯔꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯥꯛ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯛꯏ꯫ ꯒꯪꯒꯥ ꯇꯨꯔꯦꯜꯒꯨꯝꯅ ꯁꯔꯁ꯭ꯋꯇꯤ ꯇꯨꯔꯦꯜ (ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯤꯡ: ꯁꯔꯁꯨꯇꯤ) ꯑꯁꯤ ꯍꯤꯃꯥꯂꯌꯥꯗꯒꯤ ꯆꯦꯜꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯏꯔꯨꯖꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄ, ꯂꯩꯍꯥꯎ ꯆꯦꯟꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯒꯤ ꯁꯦꯡꯂꯕ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯅꯩ꯫ ꯁꯦꯡꯂꯕ ꯇꯨꯔꯦꯜ ꯑꯁꯤ, ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯒꯪꯒꯥꯒꯨꯝꯅ, ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯕ ꯂꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯈꯤ꯫[꯱][꯲][꯳]

ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯨꯝꯍꯩꯁꯤꯡ ꯂꯩ, ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯅꯤꯡꯊꯥꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯁꯔꯁ꯭ꯋꯇꯤ ꯄꯨꯖꯥꯅꯤ꯫ ꯀꯨꯝꯃꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ, ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯔꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯅ ꯍꯪꯒꯥꯝꯄꯥꯜ ꯃꯆꯨ ꯁꯦꯠꯂꯤ, ꯃꯁꯤ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ-ꯌꯥꯏꯐꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩ꯫ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯇꯝꯁꯤꯡꯁꯨ ꯍꯪꯒꯥꯝꯄꯥꯜ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯃꯨꯒꯥꯗ ꯀꯨꯞꯁꯤꯜꯂꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯥꯖꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯂꯣꯝꯁꯤꯡ, ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯁꯩ-ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯗ ꯊꯧꯖꯥꯜ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕ ꯊꯧꯅꯤꯖꯩ꯫ ꯀꯨꯝꯃꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯕ ꯇꯝꯕꯤꯔꯤ, ꯕ꯭ꯔꯥꯍꯃꯟ ꯄꯨꯔꯣꯍꯤꯠꯁꯤꯡꯗ ꯑꯐꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯄꯤ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯄꯥ-ꯃꯄꯨꯁꯤꯡꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯩ꯫ ꯁꯔꯁ꯭ꯋꯇꯤꯕꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯆꯧꯕ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯅꯕꯔꯥꯇ꯭ꯔꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯈꯨꯔꯨꯝꯃꯤ꯫ ꯏꯁꯩ-ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯂꯣꯏ ꯑꯣꯏꯅ, ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯏꯁꯩ-ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯏꯁꯩ-ꯅꯣꯡꯃꯥꯏ ꯇꯧꯕꯁꯤꯡꯅ ꯇꯣꯏꯅ ꯊꯧꯅꯤꯖꯩ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯄꯔꯤꯈꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯧꯅꯤꯖꯩ꯫[꯱][꯲][꯳]

ꯁꯔꯁ꯭ꯋꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕ꯭ꯔꯍꯃ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ, ꯁꯔꯁꯋꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏ ꯕ꯭ꯔꯍꯃꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯕꯤꯁꯅꯨꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯑꯀꯣꯟꯕꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯟꯅꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯅꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯈꯨꯠꯁꯤꯡ ꯊꯜꯂꯝꯃꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯕ꯭ꯔꯍꯃꯗ ꯁꯔꯁ꯭ꯋꯇꯤ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ, ꯕ꯭ꯔꯍꯃꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯡꯅ ꯏꯆꯪ ꯊꯧꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯩ꯫ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ, ꯃꯁꯤ ꯁꯔꯁ꯭ꯋꯇꯤꯗꯒꯤ ꯁꯥꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯇꯥꯛꯂꯤ꯫ ꯁꯥꯞ ꯑꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯅꯣꯡꯃ, ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯙꯔꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯍꯧꯅꯕ ꯉꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯇꯝ ꯅꯥꯏꯅ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ-ꯂꯥꯏꯁꯣꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯇꯝꯗ, ꯕ꯭ꯔꯍꯃꯅ ꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯂꯧꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤꯗꯃꯛ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯒꯥꯌꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯝꯗꯨꯅ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ, ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯁꯔꯁ꯭ꯋꯇꯤꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕꯕꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯎꯕꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈꯤꯗꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯕ꯭ꯔꯍꯃꯕꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯅ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯗꯅꯕ ꯁꯥꯞ ꯇꯧꯈꯤ (ꯉꯁꯤ ꯈꯥ-ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯈꯔꯗ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯕꯁꯨ)꯫[꯱][꯲][꯳]

ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯈꯔꯅ ꯖꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯅꯨꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯕ꯭ꯔꯍꯃ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯔꯁ꯭ꯋꯇꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕꯗꯒꯤ ꯄꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯩ꯫ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯀꯛꯅꯅ, ꯁꯔꯁ꯭ꯋꯇꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯑꯁꯤ ꯔꯤꯁꯤ (ꯔꯤꯁꯤ) ꯁꯔꯁ꯭ꯋꯇꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯕ ꯏꯁꯤꯡꯅ ꯌꯣꯛꯈꯠꯂꯕ ꯃꯍꯥꯛ ꯍꯤꯟꯗꯨꯒꯤ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯀꯪ ꯑꯗꯨ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯉꯝꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯕꯦꯗꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯦꯡꯂꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯇꯨꯡꯐꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤ꯫[꯱][꯲][꯳]

ꯃꯁꯤꯟ (ꯀꯂꯥ)[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯀꯂꯥꯗ, ꯁꯔꯁꯋꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅ ꯎꯟꯁꯥ ꯑꯉꯧꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯤꯡꯂꯦꯝꯕ ꯅꯍꯥ ꯑꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯠꯂꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯤꯒꯣꯛ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩ ꯂꯩꯕ ꯑꯉꯧꯕ ꯁꯥꯔꯤ (ꯁꯦꯡꯂꯕ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯛꯂꯤꯕ) ꯑꯃ ꯁꯦꯠꯂꯤ꯫ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯩꯇꯕꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯅꯥ-ꯂꯨꯄꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯡꯅ ꯁꯦꯠꯂꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯀꯣꯛꯇ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯝꯕꯥꯜꯒꯤ ꯂꯩ ꯑꯃꯗ ꯐꯝꯕ ꯌꯥꯏ꯫ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ, ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯒꯥꯔꯤ (ꯚꯥꯍꯥꯅꯥ), ꯍꯋꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯒꯨꯁ ꯑꯃ ꯊꯧꯕ ꯎꯠꯄ ꯌꯥꯏ꯫ ꯂꯥꯏꯁꯪꯁꯤꯡꯗ ꯍꯛꯇꯨꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯤꯇꯝꯁꯤꯡꯗ ꯇꯣꯏꯅ ꯎꯠꯂꯤꯕ, ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯄꯨꯔꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯋꯥꯍꯣꯡ ꯑꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯏ꯫ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯂꯥꯏ ꯀꯌꯥꯒꯨꯝꯅ, ꯁꯔꯁ꯭ꯋꯇꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯈꯨꯠ ꯃꯔꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯎꯠꯂꯤ, ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃ ꯄꯥꯏ꯫ ꯑꯣꯏ ꯊꯪꯕ ꯈꯨꯠꯇ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯥꯝ-ꯃꯅꯥꯒꯤ ꯈꯨꯠꯅ ꯏꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯆꯠꯅꯕꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯐꯨ ꯑꯃ ꯄꯨꯕ ꯌꯥꯏ꯫ ꯃꯊꯛꯀꯤ ꯌꯦꯠ ꯊꯪꯕ ꯈꯨꯠꯇ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯉꯧꯕ ꯊꯝꯕꯥꯜꯒꯤ ꯂꯩ ꯑꯃ ꯄꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥꯒꯤ ꯌꯦꯠ ꯊꯪꯕ ꯈꯨꯠꯅ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯙꯔꯃꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯋꯣꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯕꯔꯥꯗꯥ ꯃꯨꯗ꯭ꯔꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯏ꯫ ꯁꯔꯁ꯭ꯋꯇꯤꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯇꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯤꯅꯥ (ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯀꯦꯜ ꯏꯁꯩ-ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ) ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯏꯁꯩ-ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯗꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯍꯜꯂꯤ꯫[꯱][꯲][꯳]

ꯄꯨꯋꯥꯔꯤ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯁꯛꯇꯝꯁꯤꯡ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯐꯥꯏꯜ:Mahabharata01ramauoft 0024 01.jpg
ꯐꯥꯏꯜ:Tarkya is guided by Sarswathi.jpg

ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯁꯔꯁ꯭ꯋꯇꯤ&oldid=53204" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ