Jump to content

ꯁꯝꯖꯤꯔꯩ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ

ꯁꯝꯖꯤꯔꯩ (ꯁꯝꯆꯤꯂꯩ)(ꯏꯪꯂꯤꯁ: Foxtail Orchid) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯛꯂꯩꯒ ꯁꯥꯒꯩ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯎꯂꯩ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯅꯤ ꯫ ꯃꯁꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯅ ꯅꯥꯄꯒꯤ ꯁꯝꯖꯤ ꯑꯣꯢꯅ ꯆꯤꯟꯅꯩ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

"https://mni.wikipedia.org/w/index.php?title=ꯁꯝꯖꯤꯔꯩ&oldid=35447" ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯄꯥ