Jump to content

ꯁꯟꯖꯦ ꯃꯤꯁ꯭ꯔꯥ (ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯕ)

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯁꯟꯖꯦ ꯃꯤꯁ꯭ꯔꯥ

ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯕꯣꯜꯂꯤꯋꯨꯗ (ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯃꯃꯤ ꯀꯨꯝꯃꯩ)ꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯕ ꯁꯤꯟꯂꯣꯢ ꯑꯃꯅꯤ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]