Jump to content

ꯁꯤꯡꯒꯥꯄꯣꯔ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
ꯁꯤꯡꯒꯥꯄꯣꯔ

ꯁꯤꯡꯒꯥꯄꯣꯔ
Flag of ꯁꯤꯡꯒꯥꯄꯣꯔ
Flag
Location of ꯁꯤꯡꯒꯥꯄꯣꯔ

ꯁꯤꯡꯒꯥꯄꯣꯔ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]