ꯁꯤꯡꯒꯥꯄꯣꯔ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search
ꯁꯤꯡꯒꯥꯄꯣꯔ

ꯁꯤꯡꯒꯥꯄꯣꯔ
Flag of ꯁꯤꯡꯒꯥꯄꯣꯔ
Flag
Location of ꯁꯤꯡꯒꯥꯄꯣꯔ

ꯁꯤꯡꯒꯥꯄꯣꯔ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯫

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯧꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]