ꯁꯥꯢꯚ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡ

ꯋꯤꯀꯤꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯗꯒꯤ
Jump to navigation Jump to search

"ꯁꯥꯢꯚ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡ" (Shaivism) ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯢꯕ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡ ꯄꯊꯥꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯚꯕꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯢꯕ ꯂꯥꯢ ꯑꯣꯢꯅ ꯂꯥꯠꯄ ꯂꯥꯢꯅꯤꯡ ꯄꯊꯥꯞ ꯅꯤ꯫[꯱] Shiva Parvati Ganesha.jpg

ꯁꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯨ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]

ꯃꯇꯦꯡ ꯂꯩꯔꯛꯐꯝ[ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯨ | ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ]